Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ระบบจัดซื้อจ้าง
      ระบบจัดซื้อจ้าง

หากต้องการพิมพ์หนังสือโดยวิธีกรณีพิเศษ ต้องพิมพ์จากโรงพิมพ์ที่ได้รับสิทธิพิเศษ อยากทราบว่า โรงพิมพ์ที่ได้สิทธิพิเศษ สามารถดูได้จากเอกสารอะไร ว่าได้สิทธิพิเศษ ขอบคุณครับ


จากคุณ นายนพพร เมื่อวันที่ 2/2/3100 6:29:05   IP : 192.168.200.22


ดูได้จากหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/17638  ลว 21 พ.ย. 46   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  02-127-7386-89 หรือ 02-127-7000 ต่อ  4552 ,4553 ,4751,4753

จากคุณ ADMIN เมื่อวันที่ 20/6/2556 15:33:20  IP : 192.168.200.26


1   |