Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ระบบ GFMIS ปิดการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป
      ระบบ GFMIS ปิดการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป

 

 

        เนื่องจากการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (การบันทึกปรับแผนการใช้จ่ายเงิน วผ.01) จะหมดเขตในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 24.00 น. ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ทำให้ส่วนราชการไม่สามารถเข้าระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป


จากคุณ wilawapa เมื่อวันที่ 18/11/3098 12:41:52   IP : 192.168.200.26


|