Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
      การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP

หน่วยงานได้รับอนุมัติงบพัฒนาจังหวัด ในส่วนของการเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดเป็นผู้เบิกจ่ายเงิน อยากถามว่าหน่วยงานจะต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP หรือไม่
จากคุณ envi14 เมื่อวันที่ 23/1/3099 13:59:41   IP : 118.173.185.193


ต้องทำค่ะ..  ตามหนังสือเวียน  กระทู้ # 259 ค่

จากคุณ ADMIN-GF เมื่อวันที่ 1/10/2555 14:23:59  IP : 192.168.200.26


อยากทราบว่า ถ้าเป็นเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานฯ (เงินนอกงบประมาณ) ต้องทำในระบบ e-GP หรือไม่      ขอบคุณค่ะ

จากคุณ maehongsonenergy เมื่อวันที่ 3/10/2555 10:37:40  IP : 118.172.205.238


1   |