Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556
      รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556


รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ต.ค. 2555)

ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังนี้

รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                                                
จากคุณ ADMIN เมื่อวันที่ 10/3/3098 15:11:01   IP : 192.168.200.26


|