Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
จ้างเหมาบริการ(พนักงานทำความสะอาด)
      จ้างเหมาบริการ(พนักงานทำความสะอาด)

จ้างพนักงานทำความสะอาด (จ้างบุคคลธรรมดา) ต้องทำในระบบe-gp
เลือกทำสัญญารูปแบบไหนค่ะ (จ้างไม่เกิน 100,000  บาท)
                                                   ขอบคุณค่ะ

จากคุณ wasana_r2501 เมื่อวันที่ 14/3/3099 17:10:23   IP : 192.168.200.102


เลือกทำสัญญารูปแบบจ้างเหมาบริการ  (ทำความสะอาด)

จากคุณ ADMIN_3 เมื่อวันที่ 8/10/2555 10:29:50  IP : 192.168.200.26


1   |