Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
เบิกค่ารักษาพยาบาล
      เบิกค่ารักษาพยาบาล

ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก ใช้รหัส 9090908017973 แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่า รหัสกิจกรรม ก็ 90909 ตามด้วยพื้นที่ 00000 แล้ว แต่ก็ยังส่งไม่ได้คะ
จากคุณ silakhun เมื่อวันที่ 25/5/3099 15:46:42   IP : 122.154.41.69


ขออนุญาตช่วยตอบนะคะ  รหัสงบประมาณค่ารักษา-คนไข้นอก  90909080170973  นะคะ
จากคุณ 0700300005 เมื่อวันที่ 24/10/2555 10:38:51  IP : 10.7.8.251


1   |