Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การจัดซื้อจ้างในระบบ e-gp
      การจัดซื้อจ้างในระบบ e-gp

จัดทำจัดซื้อจ้างในระบบ e-gp ทุกขั้นตอนแล้ว ( ลูกบอลที่ 1 - 8 )  เวลานำข้อมูลมาทำ PO ในระบบ Online ไม่สามารถดึงข้อมูลจาก e-gp ได้  จึงมาทำในระบบ Online เป็นแนบไฟล์ บส.01  ( ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ) ถามว่า ข้อมูลที่ทำในระบบ e-gp  จะต้องทำอย่างไร  ปล่อยค้างไว้   แล้วจะมีผลอะไรหรือไม่


จากคุณ 2506 เมื่อวันที่ 28/3/3099 6:35:30   IP : 192.168.200.98


รบกวนติดต่อสอบถาม สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นะคะ
02-1277000 ต่อ 4338  6704  6777

จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 16/11/2555 9:41:02  IP : 192.168.200.26


1   |