Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี (ค่าสาธารณูปโภค)
      ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี (ค่าสาธารณูปโภค)

อยากทราบว่า ค่าสาธารณูปโภค ระหว่างปี 2554- 2555 ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีใช่ไหมค่ะ
และในกรณีที่เป็นเงินนอก - นอก งบประมาณ ระเบียบในการปฎิบัติเหมือนเงินในงบประมาณหรือไหม ช่วยแนะนำหน่อย (ตัวอย่างเงินนอก เป็นเงินบัญชีการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี )

จากคุณ วัชรี เมื่อวันที่ 15/5/3099 14:29:36   IP : 115.31.137.105


กรณีเงินนอก นอก งบประมาณ (ดูตามระเบียบเบิกจ่ายฯ  2551) กับเงินงบประมาณ (ดูตามระเบียบเบิกจ่าย ฯ 2502) การเบิกจ่ายไม่เหมือนกันค่ะ   เงินนอก นอกฯ เป็นเงินฝากคลังต้องถอนมาก่อนถึงจะใช้ได้  แต่เงินงบประมาณ มีอยู่ในระบบอยู่แล้วสามารถใช้ได้เลยนะคะ 

จากคุณ ADMIN เมื่อวันที่ 26/12/2555 9:34:38  IP : 192.168.200.26


1   |