Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การโอนขายบิล RI
      การโอนขายบิล RI

ขอทราบวิธีการการโอนขายบิลประเภทเอกสาร RI รายละเอียดต้องทำอย่างไรบ้าง หน่วยผู้เบิกทำเองได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ


จากคุณ paplu23@gmail.com เมื่อวันที่ 14/6/3099 5:06:16   IP : 223.205.57.253


หน่วยเบิกจ่าย  สามารถทำการโอนขายบิลได้เองค่ะ  ทำผ่านทาง GFMIS Web Online เลือกคำสั่ง บช.04 ประเภทเอกสาร RI ค่ะ 

จากคุณ ADMIN เมื่อวันที่ 28/12/2555 13:42:32  IP : 192.168.200.26


การโอนขายบิลภายในกรม RI
-สถานะพักรายการ
ผู้โอน เดบิต เงินรับฝากของรัฐบาล (9999)(2111020101)
เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)
ผู้รับโอน เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต เงินรับฝากของรัฐบาล (9999) (2111020101)
-สถานะผ่านรายการ
ผู้โอน เดบิต คชจ.ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน (5210010118)
เครดิต เงินฝากคลัง (1101020501)
ผู้รับโอน เดบิต เงินฝากคลัง (1101020501)
เครดิต รายได้ระหว่างหน่วยงาน-ภายในกรมเดียวกัน (4308010118)
จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 28/12/2555 13:50:15  IP : 192.168.200.26


ขอบคุณมากค่ะ

จากคุณ paplu23@gmail.com เมื่อวันที่ 2/1/2556 11:31:49  IP : 49.49.174.140


1   |