Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
เจ้าของงบประมาณ
      เจ้าของงบประมาณ

ขอสอบถามค่ะ ว่า หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ คือ หัวหน้าส่วนราชการ  หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด  ค่ะ
จากคุณ MAY-ANYAWEE เมื่อวันที่ 10/1/3099 1:01:46   IP : 10.35.28.5


หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณระดับกรม คือ อธิบดี หรือ เทียบเท่า
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ค่ะ
จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 17/1/2556 16:44:38  IP : 192.168.200.26


1   |