Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
รหัสบัญชีแยกประเภท
      รหัสบัญชีแยกประเภท

รหัสบัญชีแยกประเภท  ค่าตั่วโดยสารเครื่องบินเดินทางไปต่างประเทศ


จากคุณ somsong เมื่อวันที่ 20/3/3099 1:45:33   IP : 192.168.200.78


สอบถามสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ 02-1277000 ต่อ 6501 , 6502
จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 21/1/2556 11:09:54  IP : 192.168.200.26


ตามผังบัญชี V 2551   5103020199  บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ  
จากคุณ watcharee เมื่อวันที่ 21/1/2556 14:49:33  IP : 101.51.104.6


ขอบคุณ คุณ watcgaree ค่ะ
จากคุณ ADMIN_2 เมื่อวันที่ 21/1/2556 14:59:25  IP : 192.168.200.26


1   |