Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
สอบถามเรื่อง e-GP
      สอบถามเรื่อง e-GP

การทำในระบบ e-GP โดยวิธีตกลงราคาเราสามารถทำย้อนหลังได้ไหมครับ
จากคุณ s48551 เมื่อวันที่ 21/9/3099 21:42:04   IP : 118.173.191.252


สอบถามได้ที่ สำนักมาตราฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เบอร์ 02-127-7000 ต่อ  6777 ,6784 ,4338 ค่ะ

จากคุณ ADMIN เมื่อวันที่ 8/2/2556 10:30:23  IP : 192.168.200.26


1   |