Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การเบิกค่าเช่าที่พัก
      การเบิกค่าเช่าที่พัก

ค่าเช่าที่พักของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เบิกจ่ายตามอัตราที่จ่ายจริง หรืออัตราเหมาจ่ายคะ (กรณีผู้จัดอบรมจัดที่พักให้ และไม่ได้จัดที่พักให้) /ขอบคุณค่ะ
จากคุณ dee270821 เมื่อวันที่ 29/10/3099 21:53:36   IP : 122.154.26.3


ติดต่อสำนักกฎหมาย กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย
เบอร์โทร. 0-127-7000 ต่อ 4435 , 4436 , 4904 , 6329 นะคะ

จากคุณ ADMIN_1 เมื่อวันที่ 12/3/2556 10:35:30  IP : 192.168.200.26


1   |