Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การคืนเงินหลักประกันสัญญา
      การคืนเงินหลักประกันสัญญา

การคืนเงินประกันสัญญาดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ
จากคุณ jinny2544 เมื่อวันที่ 9/10/3099 3:41:15   IP : 182.53.11.13


เงินนั้น ฝากคลัง ไว้หรือไม่
ถ้าใช่ ก็ทำเรื่องขอเบิกเงิน ขบ.03
แล้วทำ ขจ. เงินนั้นออกไปค่ะ

จากคุณ wilawapa เมื่อวันที่ 27/3/2556 14:37:55  IP : 192.168.200.26


1   |