Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
      แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (25/03/2556) แฟ้มแนบ


จากคุณ ADMIN_1 เมื่อวันที่ 31/1/3100 21:54:56   IP : 192.168.200.26


การประมวลค่าเสื่อม ถ้าหน่วยเบิกจ่ายที่ไม่มีเครื่อง Terminal  หน่วยต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้ประมวลผลให้ใช่ไหมค่ะ
จากคุณ kwanjai เมื่อวันที่ 27/3/2556 10:46:44  IP : 182.53.120.67


ใช่ค่ะ
จากคุณ ADMIN_1 เมื่อวันที่ 28/3/2556 11:36:57  IP : 192.168.200.26


1   |