Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การปรับปรุงบัญชี
      การปรับปรุงบัญชี

การปรับปรุงบัญชี ตามหนังสือที่ กค0423.3/ว60 ลว.14 ก.พ. 56 ถ้าเป็นกรณีการเบิกเกินส่งคืน หรือ ล้างลูกหนี้เงินยืม ที่จะต้องบันทึกในปีงบประมาณ 2555 จะทำอย่างไรค่ะ
จากคุณ suree.p เมื่อวันที่ 14/9/3099 8:36:08   IP : 192.168.200.98


เบิกเกินส่งคืน / ล้างลูกหนี้เงินยืม  มีเงินค้างอยู่ในมือใช้หรือปล่าวค่ะ  แล้วที่จะล้างเป็นเงินอะไร (เงินในงบประมาณ หรือ เงินนอกงบประมาณ) 

จากคุณ ADMIN เมื่อวันที่ 5/4/2556 15:57:47  IP : 192.168.200.26


ลองโทรเข้ามาสอบถามที่ เบอร์  02-127-7000 ต่อ  4514 ,4835 ค่ะ 

จากคุณ ADMIN เมื่อวันที่ 5/4/2556 15:58:18  IP : 192.168.200.26


ที่หน่วยงานก็เจอปัญหาคล้ายกัน คือมีรายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ของปีก่อนค้างในระบบ ซึ่งสาเหตุมาจาก
1. ทำ BD ซ้ำ
2. ไม่ได้ทำ BE
กรณีเจอข้อผิดพลาดของปีก่อน จะมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ในปีปัจจุบัน

จากคุณ thatha เมื่อวันที่ 26/4/2556 12:15:29  IP : 202.176.82.234


1   |