Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การหักภาษี ณ ที่จ่าย
      การหักภาษี ณ ที่จ่าย

อยากสอบถามค่ะ คือ หน่วยงาน ได้ซื้อสินค้าจากบุคคลธรรมดา รวมเป็นเงิน 33,000 บาท และได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ 330 บาท แต่ทางร้านค้าท้วงว่า สินค้าที่ซื้อเป็นสินค้าเกษตร ไม่ต้องหักภาษี อย่างนี้คือหน่วยงานทำผิดหรือเปล่าคะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


จากคุณ Am เมื่อวันที่ 10/9/3099 22:48:07   IP : 103.10.228.227


ถ้ากรมสรรพากรออกระเบียบให้ สินค้าเกษตร (ที่ทางหน่วยงานซื้อ) เข้าข่ายไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  ถือว่าหน่วยงานทำผิดค่ะ  ต้องขอคืนภาษีดังกล่าว  ที่กรมสรรพากรนะคะ

จากคุณ ADMIN เมื่อวันที่ 5/4/2556 16:00:44  IP : 192.168.200.26สินค้าเกษตรยกเว้นเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวคะ
แต่รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าทุกประเภท จะต้องนำมายื่นภาษีประจำปี ซึ่งร้านค้ามีหน้าที่ยื่นรายได้ 90 ดังนั้นรายได้เกิดจากการขายหน่วยงานราชการจำเป็นต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายโดยให้ดูว่าใครเป็นผู้ขายหากร้านค้ารับสินค้าเกษตรจากชาวบ้านมาขายเองถือเป็นธุรกิจต้องหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง แต่ถ้าซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงยกตัวอย่าง พืชผลทางเกษตร ก็ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
จากคุณ lookkrob เมื่อวันที่ 15/4/2556 19:45:20  IP : 223.204.41.99


1   |