Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก
      การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก

การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก (10/04/2556) แฟ้มแนบ
จากคุณ ADMIN_1 เมื่อวันที่ 1/4/3100 20:08:07   IP : 192.168.200.26


ขอสอบถามว่า ในกรณี การปรับปรุงเอกสารประเภทพักเงินฝากคลัง ที่ยังคงค้างอยู่ในระบบ ซึ่งข้อมูลเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กับทะเบียนคุมเงินฝากคลังมียอดถูกต้องตรงกันแล้ว หากต้องการที่จะปรับปรุงบัญชีพักเงินฝากคลัง (ยอดค้างอยู่นานแล้ว)  ต้องให้หน่วยต้นสังกัดดำเนินการให้ใช่ไหมค่ะ (ที่หน่วยไม่มีเครื่อง เทอร์มินอล) (โดยหน่วยส่งเอกสารประกอบให้กับหน่วยต้นสังกัด)
จากคุณ kwanjai เมื่อวันที่ 11/4/2556 9:12:42  IP : 182.53.114.43


ใช่ค่ะ
จากคุณ ADMIN_1 เมื่อวันที่ 11/4/2556 10:39:07  IP : 192.168.200.26


1   |