Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
    จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :     1 2 9 8 5 5
      | เงื่อนไขการให้บริการ | ติดต่อทีมงาน
กระทู้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที ตอบ อ่าน ข้อความล่าสุด
: 1 กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2556 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ADMIN_1 23/9/2557 0 501 23/9/3100 16:27:04 /ADMIN_1
: 2 กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS ADMIN_1 20/8/2557 0 592 20/8/3100 15:46:06 /ADMIN_1
: 3 แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ ADMIN 24/8/2557 1 529 24/8/3100 8:28:17 /ADMIN
: 4 รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ADMIN 18/10/2556 1 5955 18/10/3099 14:43:58 /ADMIN
: 5 คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ADMIN_2 25/5/2557 0 744 25/5/3100 17:17:27 /ADMIN_2
: 6 การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน ADMIN_1 10/9/2556 1 5674 10/9/3099 11:48:37 /ADMIN_1
: 7 คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศ ADMIN 16/9/2557 0 353 16/9/3100 14:00:30 /ADMIN
: 8 หน้าเว็บใหม่ของกรมบัญชีกลาง ADMIN 24/4/2557 1 874 24/4/3100 22:55:47 /ADMIN
: 9 การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online ADMIN_1 30/10/2557 0 331 30/10/3100 20:04:21 /ADMIN_1
: 10 การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ADMIN_2 21/12/2556 2 1195 21/12/3099 16:46:42 /ADMIN_2
: 11 แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี ADMIN_1 5/7/2557 0 614 5/7/3100 1:28:53 /ADMIN_1
: 12 สำรวจความคิดเห็นในการใช้งาน GFMIS ค่ะ ADMIN 13/4/2557 0 548 13/4/3100 13:21:15 /ADMIN
: 13 การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ADMIN_2 31/8/2557 0 383 31/8/3100 1:49:43 /ADMIN_2
: 14 ข่าว กบข. ADMIN 9/10/2556 1 1303 9/10/3099 3:42:08 /ADMIN
: 15 ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank Statement) ADMIN_2 29/6/2557 1 417 29/6/3100 18:28:22 /ADMIN_2
: 16 ข่าวดี ADMIN 5/5/2557 1 513 5/5/3100 9:06:02 /ADMIN
: 17 คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ADMIN_2 30/1/2557 0 1086 30/1/3100 10:38:46 /ADMIN_2
: 18 การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก ADMIN_1 1/4/2557 2 742 1/4/3100 20:08:07 /ADMIN_1
: 19 คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (29/03/2556) ADMIN_2 1/8/2557 1 632 1/8/3100 9:28:50 /ADMIN_2
: 20 การตรวจสอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ADMIN 9/10/2557 0 364 9/10/3100 8:22:21 /ADMIN
กระทู้แนะนำและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที ตอบ อ่าน ข้อความล่าสุด
: 1 เข้า Gfmis webonline ไม่ได้ ying 14/11/2557 1 359 14/11/3100 11:12:12 /ying
: 2 การหักภาษี ณ ที่จ่ายของร้านค้า patchree 9/3/2557 1 575 9/3/3100 15:16:50 /patchree
: 3 การยืมเงินราชการ dee270821 19/9/2557 1 412 19/9/3100 11:29:19 /dee270821
: 4 การยื่นภาษี 0003 18/9/2557 2 373 18/9/3100 23:27:26 /0003
: 5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม watcharee 30/9/2557 1 369 30/9/3100 15:21:23 /watcharee
: 6 ขอคืนค่าปรับหน้าฏีกาตาม มติ ครม. 25 พฤศจิกายน 2556 emptysas 30/5/2557 1 581 30/5/3100 13:47:30 /emptysas
: 7 เข้าหน้าเวประบบจ่ายตรงเงินเดือนไม่ได้ proudery 13/8/2557 1 414 13/8/3100 15:57:58 /proudery
: 8 หัก ณ ที่จ่ายค่าไปรษณีย์ 0003 16/9/2557 1 399 16/9/3100 15:47:09 /0003
: 9 กำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 0003 21/8/2557 2 456 21/8/3100 13:11:54 /0003
: 10 การรับรองต่ออายุ Token Key yui25544 15/9/2557 1 348 15/9/3100 16:34:50 /yui25544
: 11 การตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ไมระบุฯ นางสาวเพ็ญลักษณ์ 11/7/2557 1 318 11/7/3100 11:24:15 /นางสาวเพ็ญลักษณ์
: 12 ระบบ eGP ratchadaphorn 30/6/2557 2 549 30/6/3100 18:47:29 /ratchadaphorn
: 13 ปฏิทินประจำเดือน watcharee 10/10/2557 1 343 10/10/3100 8:28:48 /watcharee
: 14 การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) 0700300005 26/3/2557 1 730 26/3/3100 15:55:15 /0700300005
: 15 เงินเดือน เดือนธันวาคม 2556 0700300005 30/6/2557 1 389 30/6/3100 22:17:47 /0700300005
: 16 การบันทึกเบิกเกินส่งคืนเงินบำนาญข้าราชการ phatthalung 25/10/2557 1 318 25/10/3100 4:41:09 /phatthalung
: 17 เข้าต่ออายุ Token Key ไม่ได้ phatthalung 3/6/2557 3 845 3/6/3100 4:44:29 /phatthalung
: 18 เข้าเว็บออนไลน์ไม่ได้ ocsc013434 28/3/2557 3 884 28/3/3100 12:03:29 /ocsc013434
: 19 เข้าหน้าเวป WWW.GFMIS.GO.TH ไม่ได้ proudery 20/3/2557 1 887 20/3/3100 12:35:45 /proudery
: 20 บัญชีล้างพักครุภัณฑ์ ณัฐสุพิชฌาญ์ 11/3/2557 1 321 11/3/3100 15:43:00 /ณัฐสุพิชฌาญ์

กระทู้ทั่วไป
ลำดับ กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที ตอบ อ่าน ข้อความล่าสุด
#943 การหักภาษี ณ ที่จ่าย aaa aaa Am 10/9/2556 2 1149 10/9/3099 22:48:07 /Am
#942 การบันทึก PO จากการดึงข้อมูลจาก e-GP aaa aaa snw 26/4/2557 1 387 26/4/3100 11:03:03 /snw
#941 บันทึก PO ไม่ได้ aaa aaa snw 6/6/2557 1 366 6/6/3100 13:01:35 /snw
#940 คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (29/03/2556) aaa aaa ADMIN_2 1/8/2557 1 632 1/8/3100 9:28:50 /ADMIN_2
#939 ประกันสังคม aaa aaa milkyu 30/7/2556 2 844 30/7/3099 18:31:25 /milkyu
#938 ต้องการหักล้างบัญชีพักเงินนำส่งที่ยังคงค้างอยู่ปีเก่าๆ จะทำอย่างไรครับ aaa aaa banknavy48 24/2/2557 1 426 24/2/3100 19:00:09 /banknavy48
#937 การบันทึกเอกสาร BE ของเบิกเกินส่งคืนใน webonline aaa aaa SUNANYA 25/11/2556 2 487 25/11/3099 3:17:32 /SUNANYA
#936 การปรับปรุงบัญชี aaa aaa suree.p 14/9/2556 3 878 14/9/3099 8:36:08 /suree.p
#935 ดึงข้อมูลจาก e-GP ทำ PO ไม่ผ่าน aaa aaa snw 2/1/2557 2 423 2/1/3100 13:14:46 /snw
#934 การตรวจสอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน aaa aaa ADMIN 9/10/2557 0 364 9/10/3100 8:22:21 /ADMIN
#933 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ADMIN_1 1/4/2013 0 234 1/4/2556 10:11:20 /ADMIN_1
#932 eGPงบผูกพันข้ามปี aaa aaa ratchadaphorn 16/10/2556 3 636 16/10/3099 8:33:21 /ratchadaphorn
#931 สอบถามเลขผู้เสียภาษี aaa aaa lada9001 20/9/2556 1 6038 20/9/3099 17:51:42 /lada9001
#930 ตรวจสอบงบทดลอง aaa aaa paplu23@gmail.com 11/12/2556 2 489 11/12/3099 1:24:24 /paplu23@gmail.com
#929 สร้างรหัสสินทรัพย์ซ้ำ aaa aaa nutthanicha 27/8/2557 1 332 27/8/3100 0:45:40 /nutthanicha
#928 เรื่องการMapping ผังบัญชีในGFMIS aaa aaa นางสาว 6/9/2557 1 386 6/9/3100 6:55:27 /นางสาว
#927 สิทธิในการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน aaa aaa bpao 10/10/2556 1 686 10/10/3099 11:28:53 /bpao
#926 ทำ ขจ 05 ผิดพลาด aaa aaa yui25544 25/2/2557 1 451 25/2/3100 9:43:34 /yui25544
#925 การแก้ไขข้อผิดพลาดปีงบประมาณ2555 aaa aaa ratchadaphorn 25/9/2556 3 669 25/9/3099 9:04:01 /ratchadaphorn
#924 ระบบขัดข้อง aaa aaa milkyu 10/5/2557 1 314 10/5/3100 18:40:42 /milkyu
#923 สร้าง สินทรัพย์ซ้ำ aaa aaa nutthanicha 10/9/2557 1 319 10/9/3100 20:47:44 /nutthanicha
#922 การสร้างสินทรัพย์งานระหว่างทำเพื่อตรวจรับสินทรัพย์เป็นรายงวด ประภัสสรณ์ 27/3/2013 1 286 27/3/2556 15:11:06 /ประภัสสรณ์
#921 รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 aaa aaa ADMIN 5/7/2557 2 442 5/7/3100 1:33:39 /ADMIN
#920 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ aaa aaa ADMIN_2 14/9/2557 0 338 14/9/3100 4:30:09 /ADMIN_2
#919 แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ aaa aaa ADMIN_1 31/1/2557 2 626 31/1/3100 21:54:56 /ADMIN_1
#918 เงินยืม aaa aaa milkyu 15/6/2557 1 357 15/6/3100 13:05:39 /milkyu
#917 การทำPO ด้วย2รหัสงบประมาณ aaa aaa pridaporn 6/7/2557 1 364 6/7/3100 6:01:18 /pridaporn
#916 การนำส่งงบทดลองบช.05 aaa aaa นางสาว 25/5/2557 1 408 25/5/3100 4:44:11 /นางสาว
#915 การคืนเงินหลักประกันสัญญา aaa aaa jinny2544 9/10/2556 1 667 9/10/3099 3:41:15 /jinny2544
#914 ปัญหาความผิดพลาดในการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง WEB ONLINE aaa aaa money 19/12/2556 1 553 19/12/3099 19:06:50 /money
#913 ทำ บส 01 งบครุภัณฑ์ จำลองข้อมูลแล้ว "งบไม่เพืยงพอ" aaa aaa pawinee 5/7/2557 1 391 5/7/3100 1:33:41 /pawinee
#912 การเบิกค่าที่พักกรณีไม่ใช่โรงแรม aaa aaa renoo_yk@hotmail.co.th 20/10/2556 1 534 20/10/3099 13:07:49 /renoo_yk@hotmail.co.th
#911 มาตราฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 เรื่องกานำเสนองบการเงิน aaa aaa นางสาว 30/10/2556 1 694 30/10/3099 19:08:28 /นางสาว
#910 ต่อเนื่องจากกระทู้ 906 aaa aaa milkyu 7/9/2557 1 341 7/9/3100 22:23:32 /milkyu
#909 สืบเนื่องจากกระทู้ที่ 904 aaa aaa นางสาวอรนิศา 3/7/2557 2 408 3/7/3100 17:07:12 /นางสาวอรนิศา
#908 การเบิกเงินเดือน aaa aaa ืื์ืnuchalee 25/12/2556 1 517 25/12/3099 9:42:12 /ืื์ืnuchalee
#907 ต่อเนื่องจากกระทู้ 226 เรื่อง ภาษี ณ ที่จ่าย aaa aaa wilaiwan 17/10/2556 3 584 17/10/3099 1:36:12 /wilaiwan
#906 รหัส GL aaa aaa milkyu 27/7/2556 3 1381 27/7/3099 22:41:33 /milkyu
#905 รายงานการทำ J7 aaa aaa nutthanicha 17/4/2557 1 394 17/4/3100 15:34:48 /nutthanicha
#904 การบันทึก e-GP เชื่อมกับ GFMIS ลูกบอลร่างสัญญา aaa aaa นางสาวอรนิศา 11/2/2556 1 498 11/2/3099 21:14:43 /นางสาวอรนิศา
#903 ขอเพิ่มรหัสธนาคาร aaa aaa 0003 15/4/2557 1 396 15/4/3100 21:00:56 /0003
#902 ลูกหนี้เงินกัน aaa aaa ocsc013434 28/8/2557 1 331 28/8/3100 18:51:02 /ocsc013434
#901 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS aaa aaa ADMIN_1 19/9/2557 0 327 19/9/3100 16:13:38 /ADMIN_1
#900 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ADMIN_2 18/3/2013 0 282 18/3/2556 9:35:12 /ADMIN_2
#899 การเรียกดูรายงานด้านเครดิต aaa aaa phuket 9/1/2557 1 333 9/1/3100 1:24:13 /phuket
#898 รายการที่คลังไม่อนุมัติทำอย่างไร aaa aaa banknavy48 7/1/2557 1 349 7/1/3100 18:10:16 /banknavy48
#897 การล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างในกรณีที่มีเอกสารKX aaa aaa GALAYA 11/2/2556 2 598 11/2/3099 18:46:22 /GALAYA
#896 ค่ารักษาพยาบาล aaa aaa ่jantawan 7/1/2557 1 366 7/1/3100 18:13:25 /่jantawan
#895 การจัดอบรมที่มีค่าวัสดุ aaa aaa MK_NKGFMIS 21/8/2556 2 840 21/8/3099 21:59:08 /MK_NKGFMIS
#894 เงินยืม aaa aaa milkyu 3/2/2557 1 404 3/2/3100 4:29:56 /milkyu
หน้า   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
 
 กระทู้ใหม่ยังไม่มีใครตอบ
 กระทู้ที่มีคนตอบแล้ว