Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
    จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :     1 1 4 0 7 3
      | เงื่อนไขการให้บริการ | ติดต่อทีมงาน
กระทู้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที ตอบ อ่าน ข้อความล่าสุด
: 1 รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ADMIN 18/10/2556 0 4641 18/10/3099 14:43:58 /ADMIN
: 2 คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ADMIN_2 25/5/2557 0 449 25/5/3100 17:17:27 /ADMIN_2
: 3 การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน ADMIN_1 10/9/2556 1 5458 10/9/3099 11:48:37 /ADMIN_1
: 4 หน้าเว็บใหม่ของกรมบัญชีกลาง ADMIN 24/4/2557 1 740 24/4/3100 22:55:47 /ADMIN
: 5 การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ADMIN_2 21/12/2556 2 1056 21/12/3099 16:46:42 /ADMIN_2
: 6 แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี ADMIN_1 5/7/2557 0 404 5/7/3100 1:28:53 /ADMIN_1
: 7 สำรวจความคิดเห็นในการใช้งาน GFMIS ค่ะ ADMIN 13/4/2557 0 434 13/4/3100 13:21:15 /ADMIN
: 8 ข่าว กบข. ADMIN 9/10/2556 1 1147 9/10/3099 3:42:08 /ADMIN
: 9 ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank Statement) ADMIN_2 29/6/2557 1 318 29/6/3100 18:28:22 /ADMIN_2
: 10 ข่าวดี ADMIN 5/5/2557 1 409 5/5/3100 9:06:02 /ADMIN
: 11 คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ADMIN_2 30/1/2557 0 571 30/1/3100 10:38:46 /ADMIN_2
: 12 การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก ADMIN_1 1/4/2557 2 610 1/4/3100 20:08:07 /ADMIN_1
: 13 คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (29/03/2556) ADMIN_2 1/8/2557 1 520 1/8/3100 9:28:50 /ADMIN_2
: 14 รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 ADMIN 5/7/2557 2 371 5/7/3100 1:33:39 /ADMIN
: 15 แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ADMIN_1 31/1/2557 2 518 31/1/3100 21:54:56 /ADMIN_1
: 16 การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ADMIN_1 6/3/2557 1 341 6/3/3100 4:06:07 /ADMIN_1
: 17 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 ADMIN_2 31/12/2556 0 512 31/12/3099 17:17:23 /ADMIN_2
: 18 แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS ADMIN_1 8/2/2556 0 959 8/2/3099 6:14:51 /ADMIN_1
: 19 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ADMIN 13/11/2556 0 546 13/11/3099 5:21:29 /ADMIN
: 20 แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบ GFMIS ADMIN_1 8/9/2556 0 932 8/9/3099 5:27:09 /ADMIN_1
กระทู้แนะนำและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที ตอบ อ่าน ข้อความล่าสุด
: 1 ขอคืนค่าปรับหน้าฏีกาตาม มติ ครม. 25 พฤศจิกายน 2556 emptysas 30/5/2557 1 409 30/5/3100 13:47:30 /emptysas
: 2 ระบบ eGP ratchadaphorn 30/6/2557 2 364 30/6/3100 18:47:29 /ratchadaphorn
: 3 การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (K0) 0700300005 26/3/2557 1 538 26/3/3100 15:55:15 /0700300005
: 4 เงินเดือน เดือนธันวาคม 2556 0700300005 30/6/2557 1 321 30/6/3100 22:17:47 /0700300005
: 5 เข้าต่ออายุ Token Key ไม่ได้ phatthalung 3/6/2557 3 715 3/6/3100 4:44:29 /phatthalung
: 6 เข้าเว็บออนไลน์ไม่ได้ ocsc013434 28/3/2557 3 603 28/3/3100 12:03:29 /ocsc013434
: 7 เข้าหน้าเวป WWW.GFMIS.GO.TH ไม่ได้ proudery 20/3/2557 1 543 20/3/3100 12:35:45 /proudery
: 8 ไม่สามารถเข้าระบบ GFMIS Webonline ได้ passiwath 20/1/2557 2 1449 20/1/3100 11:43:18 /passiwath
: 9 การบันทึกบัญชี เกณฑ์คงค้าง paplu23@gmail.com 5/7/2557 2 427 5/7/3100 1:32:27 /paplu23@gmail.com
: 10 การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินข้ามปีงบประมาณ Arpornsawiro 4/6/2557 1 458 4/6/3100 5:46:12 /Arpornsawiro
: 11 เบิกค่ารักษาพยาบาล wongsan_n@hotmail.com 21/1/2557 2 745 21/1/3100 19:38:40 /wongsan_n@hotmail.com
: 12 การถอนคืนเงินรายได้ค่าปรับ GALAYA 21/3/2557 1 563 21/3/3100 12:56:05 /GALAYA
: 13 วิธีการปฏิบัติงานการบันทึกสินทรัพย์รับบริจาคในระบบGFMIS mommam 5/5/2557 1 429 5/5/3100 23:36:39 /mommam
: 14 ขอรหัสงบกลางปีงบประมาณ 2557 0700300005 10/9/2556 1 1938 10/9/3099 15:35:48 /0700300005
: 15 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย nana 14/4/2557 1 435 14/4/3100 13:15:26 /nana
: 16 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ในระบบ GFMIS mommam 29/6/2557 1 334 29/6/3100 18:20:30 /mommam
: 17 การคืนเงินประกันสัญญา ืnongnuch 16/1/2557 2 708 16/1/3100 6:15:53 /ืnongnuch
: 18 การบันทึกปรับปรุงบัญชี JOZALBCH 6/9/2557 1 351 6/9/3100 6:44:58 /JOZALBCH
: 19 การเบิกค่าขนย้ายกรณีขอโอน yuvadee 2/10/2557 3 566 2/10/3100 3:58:29 /yuvadee
: 20 การเบิกค่าเดินทางไปราชการกรณีเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ ืื์ืnuchalee 29/3/2557 2 415 29/3/3100 7:01:55 /ืื์ืnuchalee

กระทู้ทั่วไป
ลำดับ กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที ตอบ อ่าน ข้อความล่าสุด
#922 การสร้างสินทรัพย์งานระหว่างทำเพื่อตรวจรับสินทรัพย์เป็นรายงวด ประภัสสรณ์ 27/3/2013 1 249 27/3/2556 15:11:06 /ประภัสสรณ์
#921 รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 aaa aaa ADMIN 5/7/2557 2 371 5/7/3100 1:33:39 /ADMIN
#920 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ADMIN_2 26/3/2013 0 275 26/3/2556 17:18:54 /ADMIN_2
#919 แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ aaa aaa ADMIN_1 31/1/2557 2 518 31/1/3100 21:54:56 /ADMIN_1
#918 เงินยืม aaa aaa milkyu 15/6/2557 1 316 15/6/3100 13:05:39 /milkyu
#917 การทำPO ด้วย2รหัสงบประมาณ aaa aaa pridaporn 6/7/2557 1 325 6/7/3100 6:01:18 /pridaporn
#916 การนำส่งงบทดลองบช.05 aaa aaa นางสาว 25/5/2557 1 341 25/5/3100 4:44:11 /นางสาว
#915 การคืนเงินหลักประกันสัญญา aaa aaa jinny2544 9/10/2556 1 584 9/10/3099 3:41:15 /jinny2544
#914 ปัญหาความผิดพลาดในการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง WEB ONLINE aaa aaa money 19/12/2556 1 453 19/12/3099 19:06:50 /money
#913 ทำ บส 01 งบครุภัณฑ์ จำลองข้อมูลแล้ว "งบไม่เพืยงพอ" aaa aaa pawinee 5/7/2557 1 335 5/7/3100 1:33:41 /pawinee
#912 การเบิกค่าที่พักกรณีไม่ใช่โรงแรม aaa aaa renoo_yk@hotmail.co.th 20/10/2556 1 471 20/10/3099 13:07:49 /renoo_yk@hotmail.co.th
#911 มาตราฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 เรื่องกานำเสนองบการเงิน aaa aaa นางสาว 30/10/2556 1 550 30/10/3099 19:08:28 /นางสาว
#910 ต่อเนื่องจากกระทู้ 906 aaa aaa milkyu 7/9/2557 1 307 7/9/3100 22:23:32 /milkyu
#909 สืบเนื่องจากกระทู้ที่ 904 aaa aaa นางสาวอรนิศา 3/7/2557 2 366 3/7/3100 17:07:12 /นางสาวอรนิศา
#908 การเบิกเงินเดือน aaa aaa ืื์ืnuchalee 25/12/2556 1 435 25/12/3099 9:42:12 /ืื์ืnuchalee
#907 ต่อเนื่องจากกระทู้ 226 เรื่อง ภาษี ณ ที่จ่าย aaa aaa wilaiwan 17/10/2556 3 525 17/10/3099 1:36:12 /wilaiwan
#906 รหัส GL aaa aaa milkyu 27/7/2556 3 1178 27/7/3099 22:41:33 /milkyu
#905 รายงานการทำ J7 aaa aaa nutthanicha 17/4/2557 1 357 17/4/3100 15:34:48 /nutthanicha
#904 การบันทึก e-GP เชื่อมกับ GFMIS ลูกบอลร่างสัญญา aaa aaa นางสาวอรนิศา 11/2/2556 1 439 11/2/3099 21:14:43 /นางสาวอรนิศา
#903 ขอเพิ่มรหัสธนาคาร aaa aaa 0003 15/4/2557 1 348 15/4/3100 21:00:56 /0003
#902 ลูกหนี้เงินกัน ocsc013434 18/3/2013 1 291 18/3/2556 17:17:11 /ocsc013434
#901 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ADMIN_1 18/3/2013 0 281 18/3/2556 10:29:48 /ADMIN_1
#900 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ADMIN_2 18/3/2013 0 254 18/3/2556 9:35:12 /ADMIN_2
#899 การเรียกดูรายงานด้านเครดิต phuket 15/3/2013 1 290 15/3/2556 15:08:26 /phuket
#898 รายการที่คลังไม่อนุมัติทำอย่างไร aaa aaa banknavy48 7/1/2557 1 308 7/1/3100 18:10:16 /banknavy48
#897 การล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างในกรณีที่มีเอกสารKX aaa aaa GALAYA 11/2/2556 2 529 11/2/3099 18:46:22 /GALAYA
#896 ค่ารักษาพยาบาล aaa aaa ่jantawan 7/1/2557 1 309 7/1/3100 18:13:25 /่jantawan
#895 การจัดอบรมที่มีค่าวัสดุ aaa aaa MK_NKGFMIS 21/8/2556 2 733 21/8/3099 21:59:08 /MK_NKGFMIS
#894 เงินยืม aaa aaa milkyu 3/2/2557 1 360 3/2/3100 4:29:56 /milkyu
#893 แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย ADMIN 14/3/2013 0 240 14/3/2556 7:31:14 /ADMIN
#892 Windows 8 กับ gfmis webonlin aaa aaa proudery 16/10/2556 1 568 16/10/3099 17:20:08 /proudery
#891 ขบ03 aaa aaa 301717 16/3/2557 1 375 16/3/3100 13:14:55 /301717
#890 การจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS aaa aaa ืื์ืnuchalee 11/4/2556 1 524 11/4/3099 3:24:05 /ืื์ืnuchalee
#889 การเบิกค่าเช่าที่พัก aaa aaa dee270821 29/10/2556 1 472 29/10/3099 21:53:36 /dee270821
#888 การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ADMIN_1 11/3/2013 0 255 11/3/2556 10:15:27 /ADMIN_1
#887 การกำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านที่เช่า เพื่อนำมารวมคิดคำนวณในการเบิกค่าเช่าบ้าน ADMIN_2 11/3/2013 0 203 11/3/2556 9:05:42 /ADMIN_2
#886 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรอบ 31 มีนาคม ADMIN 8/3/2013 0 273 8/3/2556 16:33:55 /ADMIN
#885 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรอบ 31 มีนาคม ADMIN 8/3/2013 0 181 8/3/2556 16:33:55 /ADMIN
#884 กรอกวันที่ผ่านรายการผิด ในเอกสาร ขจ .05 aaa aaa JOZALBCH 19/8/2556 3 786 19/8/3099 17:23:43 /JOZALBCH
#883 การเปลี่ยนผู้ถือครอง token key aaa aaa ืื์ืnuchalee 9/10/2556 3 590 9/10/3099 4:25:58 /ืื์ืnuchalee
#882 การเบิกเงินเดือน aaa aaa ่jantawan 4/8/2557 1 353 4/8/3100 15:08:17 /่jantawan
#881 ต้องการสิทธิบัตรและ Token Key aaa aaa wareunada 28/4/2557 1 339 28/4/3100 16:20:39 /wareunada
#880 การทำ Zgl_jj aaa aaa nutthanicha 29/5/2557 1 331 29/5/3100 4:33:39 /nutthanicha
#879 รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน aaa aaa ประภัสสรณ์ 22/9/2556 1 567 22/9/3099 14:55:22 /ประภัสสรณ์
#878 e-gp aaa aaa milkyu 19/8/2556 2 695 19/8/3099 11:18:33 /milkyu
#877 Windows 8 กับการปฏิบัติงาน Gfmis wep online aaa aaa Center5 13/7/2556 4 1521 13/7/3099 16:44:44 /Center5
#876 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) ADMIN_1 4/3/2013 0 285 4/3/2556 11:24:58 /ADMIN_1
#875 ค่าเบี้ยเลี้ยง aaa aaa MAY-ANYAWEE 16/1/2557 1 398 16/1/3100 1:37:13 /MAY-ANYAWEE
#874 การบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ADMIN_2 4/3/2013 0 222 4/3/2556 8:59:26 /ADMIN_2
#873 วิธีคิดการหักเงินค่าจ้างเหมาบริการรายวัน aaa aaa phatthalung 10/2/2556 1 480 10/2/3099 11:37:30 /phatthalung
หน้า   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
 
 กระทู้ใหม่ยังไม่มีใครตอบ
 กระทู้ที่มีคนตอบแล้ว