Login เข้าใช้งาน | ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
    จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด :     1 4 3 6 9 8
      | เงื่อนไขการให้บริการ | ติดต่อทีมงาน
กระทู้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที ตอบ อ่าน ข้อความล่าสุด
: 1 กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยายน 2556 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS ADMIN_1 23/9/2557 0 955 23/9/3100 16:27:04 /ADMIN_1
: 2 กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2556 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS ADMIN_1 20/8/2557 0 990 20/8/3100 15:46:06 /ADMIN_1
: 3 แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ ADMIN 24/8/2557 1 696 24/8/3100 8:28:17 /ADMIN
: 4 รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ADMIN 18/10/2556 1 6360 18/10/3099 14:43:58 /ADMIN
: 5 คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ADMIN_2 25/5/2557 0 947 25/5/3100 17:17:27 /ADMIN_2
: 6 การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน ADMIN_1 10/9/2556 1 5831 10/9/3099 11:48:37 /ADMIN_1
: 7 คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศ ADMIN 16/9/2557 0 425 16/9/3100 14:00:30 /ADMIN
: 8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel form) (29/0 ADMIN_2 29/1/2558 0 334 29/1/3101 22:55:54 /ADMIN_2
: 9 หน้าเว็บใหม่ของกรมบัญชีกลาง ADMIN 24/4/2557 1 1002 24/4/3100 22:55:47 /ADMIN
: 10 การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online ADMIN_1 30/10/2557 0 493 30/10/3100 20:04:21 /ADMIN_1
: 11 การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลัง ADMIN_2 21/12/2556 2 1326 21/12/3099 16:46:42 /ADMIN_2
: 12 แบบสอบถามออนไลน์ - ตอบด่วน >> ADMIN 18/12/2557 0 378 18/12/3100 10:58:29 /ADMIN
: 13 แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี ADMIN_1 5/7/2557 0 752 5/7/3100 1:28:53 /ADMIN_1
: 14 สำรวจความคิดเห็นในการใช้งาน GFMIS ค่ะ ADMIN 13/4/2557 0 629 13/4/3100 13:21:15 /ADMIN
: 15 การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ADMIN_2 31/8/2557 0 473 31/8/3100 1:49:43 /ADMIN_2
: 16 ข่าว กบข. ADMIN 9/10/2556 1 1424 9/10/3099 3:42:08 /ADMIN
: 17 ซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ADMIN_1 26/1/2558 0 311 26/1/3101 15:20:57 /ADMIN_1
: 18 ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank Statement) ADMIN_2 29/6/2557 1 488 29/6/3100 18:28:22 /ADMIN_2
: 19 ข่าวดี ADMIN 5/5/2557 1 599 5/5/3100 9:06:02 /ADMIN
: 20 คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online ADMIN_2 30/1/2557 0 1775 30/1/3100 10:38:46 /ADMIN_2
กระทู้แนะนำและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที ตอบ อ่าน ข้อความล่าสุด
: 1 ตารางกำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(K0) ผ่านระบบ G 0700300005 16/2/2558 0 373 16/2/3101 9:55:08 /0700300005
: 2 การจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) bungkanchildren 3/8/2558 0 325 3/8/3101 10:01:04 /bungkanchildren
: 3 ขอทราบรายละเอียดUser IDที่ลงท้าย20 0700300005 3/2/2558 0 319 3/2/3101 21:03:13 /0700300005
: 4 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 0003 28/11/2557 3 665 28/11/3100 16:39:35 /0003
: 5 เบิกเกินส่งคืนบำนาญจ่ายตรง ผ่าน web online GALAYA 2/11/2558 1 347 2/11/3101 19:16:54 /GALAYA
: 6 เข้า Gfmis webonline ไม่ได้ ying 14/11/2557 2 1069 14/11/3100 11:12:12 /ying
: 7 ปริ้น sap ในระบบ webonline ไม่ได้ jinny2544 12/12/2557 2 429 12/12/3100 11:58:52 /jinny2544
: 8 การเรียกรายงานจากระบบ ILADA 2/12/2558 1 343 2/12/3101 13:47:55 /ILADA
: 9 การหักภาษี ณ ที่จ่ายของร้านค้า patchree 9/3/2557 1 754 9/3/3100 15:16:50 /patchree
: 10 การเลือกใช้บัญชีแยกประเภท(G/L) pankake 1/7/2558 1 363 1/7/3101 17:39:32 /pankake
: 11 การยืมเงินราชการ dee270821 19/9/2557 1 542 19/9/3100 11:29:19 /dee270821
: 12 การยื่นภาษี 0003 18/9/2557 2 497 18/9/3100 23:27:26 /0003
: 13 การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี bungkanchildren 27/11/2557 1 395 27/11/3100 10:06:56 /bungkanchildren
: 14 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม watcharee 30/9/2557 1 496 30/9/3100 15:21:23 /watcharee
: 15 ขอคืนค่าปรับหน้าฏีกาตาม มติ ครม. 25 พฤศจิกายน 2556 emptysas 30/5/2557 1 783 30/5/3100 13:47:30 /emptysas
: 16 เข้าหน้าเวประบบจ่ายตรงเงินเดือนไม่ได้ proudery 13/8/2557 1 608 13/8/3100 15:57:58 /proudery
: 17 หัก ณ ที่จ่ายค่าไปรษณีย์ 0003 16/9/2557 1 581 16/9/3100 15:47:09 /0003
: 18 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0003 20/12/2557 0 348 20/12/3100 2:15:49 /0003
: 19 ทำรายการ ขบ02 งบกลางเงินสวัสดิการไม่ได้ proudery 12/11/2557 1 350 12/11/3100 6:51:55 /proudery
: 20 กำหนดวันดำเนินการและมีผลเข้าบัญชีที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 0003 21/8/2557 2 692 21/8/3100 13:11:54 /0003

กระทู้ทั่วไป
ลำดับ กระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที ตอบ อ่าน ข้อความล่าสุด
#953 การขอสิทธิเข้าใช้งานในระบบ GFMIS ของศูนย์ต้นทุนที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย aaa aaa mhon 1/7/2557 2 492 1/7/3100 22:54:35 /mhon
#952 คู่มือการเรียกรายงานในระบบบัญชีแยกประเภท aaa aaa ADMIN 1/2/2558 0 348 1/2/3101 19:55:11 /ADMIN
#950 ดึง e-gp ใน webonline ไม่ได้ aaa aaa ณัฐสุพิชฌาญ์ 11/7/2557 1 333 11/7/3100 11:45:50 /ณัฐสุพิชฌาญ์
#949 การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก aaa aaa ADMIN_1 1/4/2557 2 820 1/4/3100 20:08:07 /ADMIN_1
#948 แจ้งผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รอบเดือนมีนาคม 2556 ด้วยใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเ ADMIN_2 10/4/2013 0 246 10/4/2556 9:50:25 /ADMIN_2
#947 การบันทึกเบิกเกินส่งคืนเงินในกรณีจ่ายตรง aaa aaa chomthip 22/5/2557 1 410 22/5/3100 18:44:57 /chomthip
#945 คู่มือการบันทึกเบิกจ่ายเงินสำรองคืนภาษี aaa aaa nameeja 11/3/2556 3 593 11/3/3099 1:23:20 /nameeja
#944 ค่าธรรมเนียมการสอบพนักงานราชการ aaa aaa ratchadaphorn 19/12/2556 2 521 19/12/3099 5:14:35 /ratchadaphorn
#943 การหักภาษี ณ ที่จ่าย aaa aaa Am 10/9/2556 2 1354 10/9/3099 22:48:07 /Am
#942 การบันทึก PO จากการดึงข้อมูลจาก e-GP aaa aaa snw 26/4/2557 1 429 26/4/3100 11:03:03 /snw
#941 บันทึก PO ไม่ได้ aaa aaa snw 6/6/2557 1 399 6/6/3100 13:01:35 /snw
#940 คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) (29/03/2556) aaa aaa ADMIN_2 1/8/2557 1 699 1/8/3100 9:28:50 /ADMIN_2
#939 ประกันสังคม aaa aaa milkyu 30/7/2556 2 905 30/7/3099 18:31:25 /milkyu
#938 ต้องการหักล้างบัญชีพักเงินนำส่งที่ยังคงค้างอยู่ปีเก่าๆ จะทำอย่างไรครับ aaa aaa banknavy48 24/2/2557 1 480 24/2/3100 19:00:09 /banknavy48
#937 การบันทึกเอกสาร BE ของเบิกเกินส่งคืนใน webonline aaa aaa SUNANYA 25/11/2556 2 531 25/11/3099 3:17:32 /SUNANYA
#936 การปรับปรุงบัญชี aaa aaa suree.p 14/9/2556 3 982 14/9/3099 8:36:08 /suree.p
#935 ดึงข้อมูลจาก e-GP ทำ PO ไม่ผ่าน aaa aaa snw 2/1/2557 2 470 2/1/3100 13:14:46 /snw
#934 การตรวจสอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน aaa aaa ADMIN 9/10/2557 0 463 9/10/3100 8:22:21 /ADMIN
#933 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ADMIN_1 1/4/2013 0 259 1/4/2556 10:11:20 /ADMIN_1
#932 eGPงบผูกพันข้ามปี aaa aaa ratchadaphorn 16/10/2556 3 745 16/10/3099 8:33:21 /ratchadaphorn
#931 สอบถามเลขผู้เสียภาษี aaa aaa lada9001 20/9/2556 1 8532 20/9/3099 17:51:42 /lada9001
#930 ตรวจสอบงบทดลอง aaa aaa paplu23@gmail.com 11/12/2556 2 537 11/12/3099 1:24:24 /paplu23@gmail.com
#929 สร้างรหัสสินทรัพย์ซ้ำ aaa aaa nutthanicha 27/8/2557 1 362 27/8/3100 0:45:40 /nutthanicha
#928 เรื่องการMapping ผังบัญชีในGFMIS aaa aaa นางสาว 6/9/2557 1 432 6/9/3100 6:55:27 /นางสาว
#927 สิทธิในการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน aaa aaa bpao 10/10/2556 1 777 10/10/3099 11:28:53 /bpao
#926 ทำ ขจ 05 ผิดพลาด aaa aaa yui25544 25/2/2557 1 504 25/2/3100 9:43:34 /yui25544
#925 การแก้ไขข้อผิดพลาดปีงบประมาณ2555 aaa aaa ratchadaphorn 25/9/2556 3 743 25/9/3099 9:04:01 /ratchadaphorn
#924 ระบบขัดข้อง aaa aaa milkyu 10/5/2557 1 345 10/5/3100 18:40:42 /milkyu
#923 สร้าง สินทรัพย์ซ้ำ aaa aaa nutthanicha 10/9/2557 1 353 10/9/3100 20:47:44 /nutthanicha
#922 การสร้างสินทรัพย์งานระหว่างทำเพื่อตรวจรับสินทรัพย์เป็นรายงวด aaa aaa ประภัสสรณ์ 1/11/2558 1 327 1/11/3101 22:26:17 /ประภัสสรณ์
#921 รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 aaa aaa ADMIN 5/7/2557 2 484 5/7/3100 1:33:39 /ADMIN
#920 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ aaa aaa ADMIN_2 14/9/2557 0 376 14/9/3100 4:30:09 /ADMIN_2
#919 แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ aaa aaa ADMIN_1 31/1/2557 2 686 31/1/3100 21:54:56 /ADMIN_1
#918 เงินยืม aaa aaa milkyu 15/6/2557 1 385 15/6/3100 13:05:39 /milkyu
#917 การทำPO ด้วย2รหัสงบประมาณ aaa aaa pridaporn 6/7/2557 1 390 6/7/3100 6:01:18 /pridaporn
#916 การนำส่งงบทดลองบช.05 aaa aaa นางสาว 25/5/2557 1 480 25/5/3100 4:44:11 /นางสาว
#915 การคืนเงินหลักประกันสัญญา aaa aaa jinny2544 9/10/2556 1 847 9/10/3099 3:41:15 /jinny2544
#914 ปัญหาความผิดพลาดในการสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง WEB ONLINE aaa aaa money 19/12/2556 1 765 19/12/3099 19:06:50 /money
#913 ทำ บส 01 งบครุภัณฑ์ จำลองข้อมูลแล้ว "งบไม่เพืยงพอ" aaa aaa pawinee 5/7/2557 1 425 5/7/3100 1:33:41 /pawinee
#912 การเบิกค่าที่พักกรณีไม่ใช่โรงแรม aaa aaa renoo_yk@hotmail.co.th 20/10/2556 1 617 20/10/3099 13:07:49 /renoo_yk@hotmail.co.th
#911 มาตราฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 1 เรื่องกานำเสนองบการเงิน aaa aaa นางสาว 30/10/2556 1 853 30/10/3099 19:08:28 /นางสาว
#910 ต่อเนื่องจากกระทู้ 906 aaa aaa milkyu 7/9/2557 1 370 7/9/3100 22:23:32 /milkyu
#909 สืบเนื่องจากกระทู้ที่ 904 aaa aaa นางสาวอรนิศา 3/7/2557 2 443 3/7/3100 17:07:12 /นางสาวอรนิศา
#908 การเบิกเงินเดือน aaa aaa ืื์ืnuchalee 25/12/2556 1 586 25/12/3099 9:42:12 /ืื์ืnuchalee
#907 ต่อเนื่องจากกระทู้ 226 เรื่อง ภาษี ณ ที่จ่าย aaa aaa wilaiwan 17/10/2556 3 640 17/10/3099 1:36:12 /wilaiwan
#906 รหัส GL aaa aaa milkyu 27/7/2556 3 1594 27/7/3099 22:41:33 /milkyu
#905 รายงานการทำ J7 aaa aaa nutthanicha 17/4/2557 1 426 17/4/3100 15:34:48 /nutthanicha
#904 การบันทึก e-GP เชื่อมกับ GFMIS ลูกบอลร่างสัญญา aaa aaa นางสาวอรนิศา 11/2/2556 1 541 11/2/3099 21:14:43 /นางสาวอรนิศา
#903 ขอเพิ่มรหัสธนาคาร aaa aaa 0003 15/4/2557 1 448 15/4/3100 21:00:56 /0003
#902 ลูกหนี้เงินกัน aaa aaa ocsc013434 28/8/2557 1 363 28/8/3100 18:51:02 /ocsc013434
หน้า   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
 
 กระทู้ใหม่ยังไม่มีใครตอบ
 กระทู้ที่มีคนตอบแล้ว