ไฟล์เปรียบเทียบรหัส GPSC กับรหัสพัสดุที่มีการใช้งานเป็นประจำ

รายการครุภัณฑ์ทั่วไป
รายการบริการทั่วไป
รายการวัสดุทั่วไป