การเบิกจ่ายเงิน (AP)
   
เลขที่อ้างอิงสำหรับการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนที่อ้างอิงรายการจ่ายตรงเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ
จากกรมบัญชีกลาง
ถาม : การรับและนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน กรณีข้าราชการบำนาญเสียชีวิต ซึ่งการเบิกจ่ายให้ข้าราชการ
บำนาญตามโครงการจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางบันทึกในระบบไม่ได้เพราะการบันทึกรายการใน
ระบบต้องใส่เลขที่เอกสารจากการวางฎีกาในระบบจ่ายตรงโดยกรมบัญชีกลางไม่มีเลขที่เอกสาร
จากระบบ
ตอบ เรื่องการเบิกเกินส่งคืนกรณีจ่ายตรงเงินเดือนบำเหน็จบำนาญจากกรมบัญชีกลางนั้น ทางกรมบัญชีกลาง
ได้บันทึกรายการเอกสารแทนส่วนราชการต่างๆ ภายใต้รหัสหน่วยงานของส่วนราชการเอง
โดยใช้ประเภทเอกสารคือ K0 (เค ศูนย์) วิธีการชำระ (Payment Method) คือ A (เงินเดือน)หรือ B (บำเหน็จบำนาญ) โดยส่วนราชการสามารถค้นหาเลขที่เอกสารจากระบบได้โดยใช้คำสั่งงาน FBL1n รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย โดยระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับรหัสหน่วยงาน ประเภทเอกสาร (K0 (เค ศูนย์)) วิธีการชำระ (A,B) รหัสผู้ขาย (Axxxxxxxxx) (ท่านสามารถศึกษาวิธีการเรียกรายงานดังกล่าวได้จากคู่มือการปฎิบัติงานด้านเบิกจ่าย) เพื่อหาเลขที่เอกสารที่จะนำไปใช้อ้างอิงในรายการเบิกเกินส่งคืน ทั้งนี้ทางกรมบัญชีกลางไม่อนุญาตให้ระบุการอ้างอิงเป็นเลข 9999999999999999
   
การแก้ไขรายการ
ถาม : ถ้าส่วนราชการที่ไม่มีเครื่อง terminal ถ้าทำกรอกข้อมูลผิดจะทำการแก้ไขอย่างไรต้องไปทำที่เครื่อง terminal เท่านั้นใช่หรือไม่ แล้วใครเป็นคนทำ
ตอบ : กรณีเบิกจ่ายสามารถแจ้งกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด เพื่อให้ไม่อนุมัติจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัด ซึ่งระบบจะทำการยกเลิกรายการ โดยระบบจะกลับรายการขอเบิกให้อัตโนมัติ
  กรณีอื่นๆ หากเป็นเอกสารผ่านรายการ ต้องแจ้งให้ส่วนกลาง/กองคลังทำการกลับรายการโดยใช้ GFMIS Terminal หากเป็นเอกสารพัก ต้องแจ้งให้กรมบัญชีกลางทำการลบรายการให้