ระเบียบนโยบาย GFMIS

ระเบียบปี
 
ธันวาคม 2552
 

ด่วน กค 0423.3/ว 476 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2552 เรื่อง วิธีการนำข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เข้าระบบ GFMIS (23 ธ.ค. 2552)
กค 0423.3/ว 461 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2552 เรื่องการจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีและงบการเงินนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (22 ธ.ค. 2552)
ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 459 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2552 เรื่องวิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการเบิกเกินส่งคืนโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (22 ธ.ค. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 452 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2552 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงาน (14 ธ.ค. 2552)
กค 0423.3/ว 444 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2552 เรื่อง การบันทึกสินทรัพย์สำรวจพบในระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (9 ธ.ค. 2552)
กค 0423.3/ว 439 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2552 เรื่อง ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (9 ธ.ค. 2552)
ที่ กค 0409.3/ว 446 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกหักผลักส่งกรณีเบิกเงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2552 พ. (8 ธ.ค. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 440 เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (3 ธ.ค. 2552)


พฤศจิกายน 2552
 
กค 0423.3/ว 427 วันที่ 25 พ.ย. 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดทางเพ่งและทางละเมิดในระบบ GFMIS (30 พ.ย. 2552)
ที่ กค 0409.2/ว 423 ลว. 20 พ.ย. 2552 เรื่อง รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จากระบบ GFMIS (25 พ.ย. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 417 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2552 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการจัดทำบัญชีมหาวิทยาลัยในระบบ GFMIS (20 พ.ย. 2552)
ที่ กค 0409.3/ว 406 ลว. 12 พ.ย. 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปพลางก่อน (13 พ.ย. 2552)
ที่ กค 0423.2/ว 392 การจัดประเภทรายการและการแสดงรายการในรายงานการเงินสำหรับรายการเงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน (11 พ.ย. 2552)
ที่ กค 0423.3/ว 387 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนเงินฝากคลังของส่วนราชการ (6 พ.ย. 2552)
ที่ กค 0423.3/ว 391 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เรื่องการประเมินผลงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (4 พ.ย. 2552)
ที่ กค 0423.3/ว 385 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐในระบบ GFMIS (2 พ.ย. 2552)

ตุลาคม 2552
 

หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว 372 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เรื่อง คู่มือกระบวนงานบันทึกรายการในระบบ GFMIS สำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (30 ต.ค. 2552)
ด่วนที่สุด กค 0423.3/ว 371 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่องการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ (27 ต.ค. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 362 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เรื่อง การปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังในระบบ GFMIS (21 ต.ค. 2552)
ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 357 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (15 ต.ค. 2552)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 105 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (15 ต.ค. 2552)
ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 356 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 เรื่องแนวปฏิบัติในการนำข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ GFMIS (14 ต.ค. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 352 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS (14 ต.ค. 2552)
กค 0423.3/ว 353 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS (14 ต.ค. 2552)

กันยายน 2552
 

ที่ กค 0406.6/ ว 338 ลว 30 กันยายน 2552 เรื่อง การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS (30 ก.ย. 2552)
หนังสือกระทวงการคลัง  ที่ กค 0406.6/ ว 93 ลว 28 กันยายน 2552  เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (28 ก.ย. 2552)
ที่ กค 0409.3/ ว 310 ลว 10 กันยายน 2552 เรื่อง คู่มือกระบวนการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS (10 ก.ย. 2552)


สิงหาคม 2552
 

ที่กค 0420.5/ ว 269 ลว 10 สิงหาคม 2552 เรื่อง ข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMIS (24 ส.ค. 2552)
ที่ กค 0423.3/ ว 268 เรื่อง การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรสำหรับมหาวิทยาลัย (11 ส.ค. 2552)
ที่ กค 0409.3/ ว 267 ลว 7 สิงหาคม 2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบGFMIS (10 ส.ค. 2552)


กรกฏาคม 2552
 

ที่กค 0423.2/ ว 243 ลว 15 กรกฎาคม 2552 เรื่อง เปลี่ยนแปลงบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS (16 ก.ค. 2552)
ที่ กค 0423.3/ ว 245 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทุนวิจัยที่ส่วนราชการได้รับจากหน่วยงานของรัฐในระบบ GFMIS (15 ก.ค. 2552)


มิถุนายน 2552
 

ที่ กค 0409.3/ ว 211 เรื่อง การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอนในระบบ GFMIS (18 มิ.ย. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 204 เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐส่งคืนคลัง (16 มิ.ย. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 201 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2551 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (12 มิ.ย. 2552)
ที่ กค 0409.4/ ว 196 เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS (10 มิ.ย. 2552)
ที่ กค 0423.3/ ว 187 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนสินทรัพย์ระหว่างกันของหน่วยงานลักษณะพิเศษ (3 มิ.ย. 2552)


พฤษภาคม 2552
 

ที่ กค 0409.3/ ว 177 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค (17 พ.ค. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 170 เรื่อง วิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบย้อนหลัง ในระบบ GFMIS (17 พ.ค. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 158 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับที่ได้รับอนุญาตให้เป็นรายได้ของหน่วยงานในระบบ GFMIS (15 พ.ค. 2552)


เมษายน 2552
 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 151 เรื่อง วันที่ปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังของบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ในระบบ GFMIS (15 พ.ค. 2552)
ที่ กค 0423.3/ว 147 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน (15 พ.ค. 2552)
ที่ กค 0423.3/ว 135 เรื่อง แนวปฏิบัติในการปรับปรุงรายการบัญชีย้อนหลังของบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ในระบบ GFMIS (15 พ.ค. 2552)
ด่วนมาก ที่ กค 0409.2/ว 131 เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายมุมมองรหัสงบประมาณ (Fund Center) ใน MIS ของระบบ GFMIS (15 พ.ค. 2552)


มีนาคม 2552
 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ 06274 เรื่อง การเปิดระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรของรัฐ (25 มี.ค. 2552)
ที่ กค 0423.3/ว 102 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรของรัฐ ในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการต้นสังกัดของผู้มีสิทธิรับเงิน (25 มี.ค. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 95 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน และบุคลากรของรัฐ ในระบบ GFMIS (25 มี.ค. 2552)
ที่ กค 0423.3/ว 97 เรื่อง หลักเกณฑ์ทางบัญชีในการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (20 มี.ค. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ 05720 เรื่อง ขอเชิญประชุม เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (19 มี.ค. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ 05719 เรื่อง ขอเชิญประชุม เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (19 มี.ค. 2552)
ที่ กค 0406.6/ว 85 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย (16 มี.ค. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 21 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (16 มี.ค. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 84 ลว 12 มีนาคม 2552 เรื่อง โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13 มี.ค. 2552)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 75 เรื่อง วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (10 มี.ค. 2552)
ที่ กค 0423.3/ว 61 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำส่งรายได้แผ่นดินของทุนหมุนเวียนในระบบ GFMIS (3 มี.ค. 2552)


กุมภาพันธ์ 2552
 

ที่ กค 0423.3/ว 53 เรื่อง การจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด (24 ก.พ. 2552)
ด่วนมาก ที่ กค 0423.3/ว 51 เรื่อง การจัดทำกระดาษทำการปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (23 ก.พ. 2552)
ที่ กค 0423.3/ว 30 เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (4 ก.พ. 2552)


มกราคม 2552
 

ด่วนมาก ที่ กค 0420.5/ว 12 เรื่อง ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 (22 ม.ค. 2552)
ที่ กค 0409.3/ว 9 ลว. 15 มกราคม 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการสำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2551 พ. (16 ม.ค. 2552)
ที่ กค 0420.2/ว 5 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMIS (9 ม.ค. 2552)

 

 

Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.