ระเบียบนโยบาย GFMIS

ระเบียบปี
 
ธันวาคม 2553
 

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) นำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (30 ธ.ค. 2553)
แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการรับและนำส่งคลังในระบบ GFMIS (29 ธ.ค. 2553)
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) (23 ธ.ค. 2553)
การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS (21 ธ.ค. 2553)
แนวทางการกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (21 ธ.ค. 2553)
ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายชำระหนี้ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (20 ธ.ค. 2553)
การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (9 ธ.ค. 2553)


พฤศจิกายน 2553
 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (23 พ.ย. 2553)
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินประกันผลงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (12 พ.ย. 2553)
แนวทางการปรับปรุงบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของลุ่มจังหวัด (8 พ.ย. 2553)


ตุลาคม 2553
 

แนวทางการตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเดือนพฤษภาคม 2553 (29 ต.ค. 2553)
การปรับปรุงโปรแกรมการจัดทำงบการเงินรวมระดับกระทรวงในระบบ GFMIS (22 ต.ค. 2553)
แนวปฏิบัติสำหรับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (21 ต.ค. 2553)
การบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในระบบ GFMIS (18 ต.ค. 2553)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพิ่มเติม (17 ต.ค. 2553)
การใช้บัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณรัฐวิสาหกิจในระบบGFMIS (13 ต.ค. 2553)
การใช้บัญชีแยกประเภทในการบันทึกรายการขอเบิกเงินงบประมาณลักษณะงบเงินอุดหนุนในระบบGFMIS (13 ต.ค. 2553)
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (7 ต.ค. 2553)
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการกรณีการริบเงินประกันสัญญาเป็นรายได้แผ่นดิน (4 ต.ค. 2553)
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเงินประกันผลงานสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (1 ต.ค. 2553)


กันยายน 2553
 

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) (28 ก.ย. 2553)
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS (28 ก.ย. 2553)
ขอให้รายงานและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (22 ก.ย. 2553)
วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่มีการหักค่าปรับของโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (22 ก.ย. 2553)
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน 2553 (22 ก.ย. 2553)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (14 ก.ย. 2553)


สิงหาคม 2553
 

การสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web Online (27 ส.ค. 2553)
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (26 ส.ค. 2553)
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (17 ส.ค. 2553)
การบันทึกรายการขอเบิกเงินกรณีมีค่าปรับสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (9 ส.ค. 2553)
ขอให้แจ้งข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (2 ส.ค. 2553)


กรกฎาคม 2553
 

การบันทึกแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ PFMS (22 ก.ค. 2553)
คู่มือการปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งผ่าน GFMIS Web Online (12 ก.ค. 2553)
ซ้อมความเข้าใจในการส่งใบแจ้งหนี้หรือรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า (9 ก.ค. 2553)
วิธีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวก้บลูกหนี้เงินยืมโครงการไทยเข็มแข็ง 2555 (7 ก.ค. 2553)
คู่มือการสร้างเอกสารสำรองเงินผ่าน GFMIS Web Online (2 ก.ค. 2553)


มิถุนายน 2553
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินทดรองราชการของส่วนราชการที่มีส่วนราชการในต่างประเทศ (21 มิ.ย. 2553)
การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่(17 มิ.ย. 2553)
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (14 มิ.ย. 2553)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS (2 มิ.ย. 2553)

พฤษภาคม 2553
 

การล้างบัญชีพักสินทรัพย์จากการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online (27 พ.ค. 2553)
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของกลุ่มจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555(25 พ.ค. 2553)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 159 ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพิ่มเติม(3 พ.ค. 2553)

เมษายน 2553
 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 134 ลงวันที่ 9 เม.ย. 53 เรื่อง การแจ้งปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web Online (28 เม.ย. 2553)
กค 0423.3/ว 136 ลงวันที่ 9 เม.ย. 53 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของส่วนราชการและจังหวัด(9 เม.ย. 2553)

มีนาคม 2553
 

ที่ กค 0409.2/ว 107 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2553 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ MIS(25 มี.ค. 2553)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 105 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2553 เรื่อง แจ้งความประสงค์การใช้ GFMIS Token key เพื่อปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (23 มี.ค. 2553)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 98 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2553 เรื่อง เพิ่มสิทธิการบันทึกข้อมูลใน PFMS Web-Form ของโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (19 มี.ค. 2553)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 91 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2553 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันในระบบ GFMIS(16 มี.ค. 2553)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 26 ลงวันที่ 11 มี.ค. 2553(11 มี.ค. 2553)
กค 0409.3/ว 81 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2553 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS(3 มี.ค. 2553)

กุมภาพันธ์ 2553
 

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด(19 ก.พ. 2553)
กค 0409.3/ว 66 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำข้อมูลระบบจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ GFMIS (Upload Excel Form) ผ่าน Web online(18 ก.พ. 2553)
ที่ กค 0409.3/ว 62 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2553 เรื่องแนวปฎิบัติการเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS(15 ก.พ. 2553)
วิธีปฎิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (11 ก.พ. 2553)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการหรือแผนงานภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555(8 ก.พ. 2553)
ที่ กค 0409.3/ว 42 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติในการหักล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งประเภทเอกสาร BD และ BF ในระบบ GFMIS(2 ก.พ. 2553)
ที่ กค 0423.3/ว 37 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2553 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(1 ก.พ. 2553)

มกราคม 2553
 

ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 38 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2553 เรื่อง การทดลองนำร่องปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน Web online(29 ม.ค. 2553)
ที่ กค 0423.3/ว 35 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2553 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งในระบบGFMIS(28 ม.ค. 2553)
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 30 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2553 เรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS(26 ม.ค. 2553)
ที่ กค 0420.5/ว 14 เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในระบบ GFMIS กรณีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (12 ม.ค. 2553)
ที่ กค 0409.3/ว 492 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2552 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงสาธารณูปโภค (5 ม.ค. 2553)
ด่วนที่สุด ที่กค 0423.3/ว 483 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2552 เรื่องวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (4 ม.ค. 2553)


 

Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.