สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมกิจการผู้สูงอายุ