0600300000 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300001 สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300002 กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300003 กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมฯ กรุงเทพฯ
0600300004 ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300005 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านทักษิณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยะลา
0600300006 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เชียงใหม่
0600300007 สถานสงเคราะห์คนชราภาคตะวันออก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชลบุรี
0600300008 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบุรีรัมย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300009 สถานสงเคราะห์คนชราภูเก็ต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300010 สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อยุธยา
0600300011 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหนองคาย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300012 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น
0600300013 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช
0600300014 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูน-เผ่าพน อุบลราชธานี
0600300015 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมุทรปราการ
0600300016 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เชียงใหม่
0600300017 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาปากเกร็ด นนทบุรี
0600300018 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(หญิง) นนทบุรี
0600300019 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(ชาย) นนทบุรี
0600300020 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด นนทบุรี
0600300021 สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี
0600300022 สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางประกง กรมพัฒนาสังคมฯ ฉะเชิงเทรา
0600300023 สถานสงเคราะห์คนพิการฯ พระประแดง กรมพัฒนาสังคมฯ สมุทรปราการ
0600300024 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาค ตอ.เฉียงเหนือ กรมพัฒนาสังคมฯ อุบลราชธานี
0600300025 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นนทบุรี
0600300026 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เชียงใหม่
0600300027 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพชรบุรี
0600300028 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปทุมธานี
0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สระบุรี
0600300030 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นครราชสีมา
0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นครศรีธรรมราช
0600300032 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิษณุโลก
0600300033 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปทุมธานี
0600300034 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศรีสะเกษ
0600300035 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300036 สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี (ชาย) ปทุมธานี
0600300037 สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี(หญิง) ปทุมธานี
0600300038 ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ(ราชินี) ลพบุรี
0600300039 สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมฯ กรุงเทพฯ
0600300040 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาค ตอ.เฉียงเหนือ กรมพัฒนาสังคมฯ ขอนแก่น
0600300041 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
0600300042 สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นนทบุรี
0600300043 สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปทุมธานี
0600300044 สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส
0600300045 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
0600300046 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชลบุรี
0600300047 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด นนทบุรี
0600300048 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นครราชสีมา
0600300049 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช กรมพัฒนาสังคมฯ นครศรีธรรมราช
0600300050 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300051 สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา
0600300052 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอนแก่น
0600300053 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เชียงใหม่
0600300054 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300055 สถานสงเคราะห์เด็ก ปัตตานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300056 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี
0600300057 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
0600300058 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นนทบุรี
0600300059 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปทุมธานี
0600300060 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ปทุมธานี
0600300061 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน ศรีสะเกษ กรมพัฒนาสังคมฯ
0600300062 ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
0600300063 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นนทบุรี
0600300064 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาค ตอ.เฉียงเหนือ กรมพัฒนาสังคมฯ ศรีสะเกษ
0600300065 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคใต้จังหวัดสงขลา
0600300066 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือจังหวัดลำปาง
0600300067 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอนแก่น
0600300068 ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ36 พรรษา ชลบุรี
0600300069 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรมพัฒนาสังคมฯ นนทบุรี
0600300070 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ กรมพัฒนาสังคมฯ นครราชสีมา
0600300071 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว พิษณุโลก กรมพัฒนาสังคมฯ
0600300072 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300073 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปทุมธานี
0600300074 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300075 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชลบุรี
0600300076 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นครปฐม
0600300077 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 กรมพัฒนาสังคมฯ นครราชสีมา
0600300078 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอนแก่น
0600300079 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กาฬสินธุ์
0600300080 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลพบุรี
0600300081 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อุตรดิตถ์
0600300082 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เชียงใหม่
0600300083 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 กรมพัฒนาสังคมฯ สุราษฎร์ธานี
0600300084 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สงขลา
0600300085 กุล่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300086 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300087 กลุ่มประสานการต่างประเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300088 กลุ่มประสานงาน สสว. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300089 ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์ นนทบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300090 สำนักพัฒนาสังคม (ชาวเขา) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300091 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดกาญจนบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กาญจนบุรี
0600300092 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300093 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงราย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เชียงราย
0600300094 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เชียงใหม่
0600300095 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตาก
0600300096 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดน่าน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ น่าน
0600300097 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพะเยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พะเยา
0600300098 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิษณุโลก
0600300099 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพชรบูรณ์
0600300100 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแพร่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แพร่
0600300101 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แม่ฮ่องสอน
0600300102 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลำปาง
0600300103 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลำพูน
0600300104 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อุทัยธานี
0600300105 กองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300106 นิคมสร้างตนเองกระเสียว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สุพรรณบุรี
0600300107 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลำปาง
0600300108 นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กาฬสินธุ์
0600300109 นิคมสร้างตนเองขุนทะเล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สุราษฎร์ธานี
0600300110 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เชียงใหม่
0600300111 นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอนแก่น
0600300112 นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สระแก้ว
0600300113 นิคมสร้างตนเองควนขนุน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พัทลุง
0600300114 นิคมสร้างตนเองคำสร้อย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มุกดาหาร
0600300115 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปัตตานี
0600300116 นิคมสร้างตนเอง ประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300117 นิคมสร้างตนเอง ระยอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300118 นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี
0600300119 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อุดรธานี
0600300120 นิคมสร้างตนเองตากฟ้า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นครสวรรค์
0600300121 นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พังงา
0600300122 นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กำแพงเพชร
0600300123 นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิษณุโลก
0600300124 นิคมสร้างตนเองเทพา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สงขลา
0600300125 นิคมสร้างตนเองธารโต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยะลา
0600300126 นิคมสร้างตนเองโนนสัง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หนองบัวลำภู
0600300127 นิคมสร้างตนเองบางระกำ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พิษณุโลก
0600300128 นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บุรีรัมย์
0600300129 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ยะลา (เบตง) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300130 นิคมสร้างตนเองปราสาท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สุรินทร์
0600300131 นิคมสร้างตนเองปากจั่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ระนอง
0600300132 นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สระบุรี
0600300133 นิคมสร้างตนเองพระแสง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สุราษฎร์ธานี
0600300134 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ ยะลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300135 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ สตูล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300136 นิคมสร้างตนเองพิมาย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นครราชสีมา
0600300137 นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หนองคาย
0600300138 นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สงขลา
0600300139 นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อุบลราชธานี
0600300140 นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อุบลราชธานี
0600300141 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นครราชสีมา
0600300142 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อุตรดิตถ์
0600300143 นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สกลนคร
0600300144 นิคมสร้างตนเองลำปาว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กาฬสินธุ์
0600300145 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สุรินทร์
0600300146 นิคมสร้างตนเองศรีสาคร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นราธิวาส
0600300147 นิคมสร้างตนเองสุคิริน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นราธิวาส
0600300148 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อุดรธานี
0600300149 ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ กรมพัฒนาสังคมฯ ลำพูน
0600300150 กลุ่มแบบแผนเพื่อการพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300151 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมฯบ้านบางแค กรุงเทพฯ
0600300152 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี
0600300153 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย
0600300154 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
0600300155 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0600300156 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300157 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300158 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300159 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300160 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300165 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300167 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300168 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300173 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300176 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300177 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300179 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300184 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ราชบุรี กรมพัฒนาสังคมฯ
0600300185 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ปทุมธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300186 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สงขลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300187 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300188 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นครพนม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300190 กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300191 กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300193 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300197 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300198 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 8 จังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300205 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 18 จังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300206 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 19 จังหวัดนครพนม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300207 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 21 จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300208 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300209 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 27 จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300211 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 32 จังหวัดอยุธยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300213 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 37 จังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300214 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 40 จังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300218 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 49 จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300220 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 54 จังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300221 ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 58 จังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300242 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
0600300247 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
0600300249 สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300250 กองประสานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300251 ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบางเสาธง สมุทรปราการ
0600300252 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย)จังหวัดปทุมธานี
0600300257 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
0600300273 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
0600300275 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
0600300276 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
0600300277 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0600300279 สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรุงเทพฯ
0600300280 ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ราชบุรี
0600300290 บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เพชรบุรี
0600300292 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
0600300293 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
0600300294 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
0600300295 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก
0600300296 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
0600300297 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
0600300298 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
0600300299 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
0600300300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
0600300301 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
0600300302 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
0600300303 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
0600300304 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
0600300305 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
0600300306 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
0600300307 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
0600300308 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
0600300309 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
0600300310 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร
0600300311 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่
0600300312 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
0600300313 สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กาญจนบุรี
0600300314 กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300315 กลุ่มอำนวยการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300316 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300317 กองยุทธศาสตร์แผนงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300318 กลุ่มกฎหมาย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300319 กลุ่มเทคนิคและบริการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300320 ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300321 ศุนย์ศรีทวีรัก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300322 ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี
0600300323 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแคจังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาสังคมฯ
0600300324 สถานสงเคราะห์คนพิการจังหวัดอุบลราชธานี
0600300325 ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น
0600300326 กองหนึ่งใจ..เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ กรุงเทพฯ
0600300328 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
0600300329 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 76 จังหวัดบึงกาฬ
0600300330 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0600300331 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
0600300332 ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นนทบุรี
0600300333 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 1 จังหวัดกระบี่
0600300334 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
0600300335 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 9 จังหวัดชัยนาท
0600300336 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 10 จังหวัดชัยภูมิ
0600300337 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 11 จังหวัดชุมพร
0600300338 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 14 จังหวัดตรัง
0600300339 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 15 จังหวัดตราด
0600300340 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 17 จังหวัดนครนายก
0600300341 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 29 จังหวัดปราจีนบุรี
0600300342 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร
0600300343 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 41 จังหวัดมหาสารคาม
0600300344 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 44 จังหวัดยโสธร
0600300345 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 46 จังหวัดร้อยเอ็ด
0600300346 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 53 จังหวัดเลย
0600300347 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 59 จังหวัดสมุทรสงคราม
0600300348 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 60 จังหวัดสมุทรสาคร
0600300349 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 63 จังหวัดสิงห์บุรี
0600300350 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย
0600300351 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 70 จังหวัดอ่างทอง
0600300352 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 75 จังหวัดอำนาจเจริญ
0600300353 สำนักกิจการชาติพันธุ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300354 ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานฯ กรมพัฒนาสังคมฯ กรุงเทพฯ
0600300355 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาสังคมฯ
0600300356 บ้านมิตรไมตรีชลบุรี
0600300357 บ้านมิตรไมตรีนครราชสีมา
0600300358 บ้านมิตรไมตรีอุบลราชธานี
0600300359 บ้านมิตรไมตรีขอนแก่น
0600300360 บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
0600300361 บ้านมิตรไมตรีพิษณุโลก
0600300362 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาสังคมฯ
0600300363 บ้านมิตรไมตรีนครศรีธรรมราช
0600300364 บ้านมิตรไมตรีภูเก็ต
0600300365 บ้านมิตรไมตรีสงขลา
0600300366 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
0600300367 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
0600300368 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
0600300369 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา
0600300370 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
0600300371 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
0600300372 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
0600300373 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
0600300374 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
0600300375 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
0600300376 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
0600300377 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
0600300378 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง
0600300379 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
0600300380 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
0600300381 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
0600300382 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
0600300383 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
0600300384 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
0600300385 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
0600300386 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
0600300387 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
0600300388 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา
0600300389 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
0600300390 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา
0600300391 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
0600300392 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
0600300393 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
0600300394 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
0600300395 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
0600300396 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
0600300397 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
0600300398 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
0600300399 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
0600300400 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0600300401 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
0600300402 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
0600300403 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดเชียงราย
0600300404 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดระนอง
0600300405 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา
0600300406 บ้านมิตรไมตรีสงขลา
0600300407 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
0600300418 สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมฯ กรุงเทพฯ
0600300419 กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ
0600300420 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300421 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300422 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300423 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300424 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300425 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300426 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300427 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300428 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300429 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300430 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300431 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300432 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300433 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300434 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300436 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300437 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300438 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300439 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300440 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300441 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300442 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300443 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300444 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300445 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300446 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300447 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300448 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300449 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุมทรสงคราม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300450 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุมทรสาคร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300451 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300452 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300453 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300454 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300455 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300456 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300457 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเพชรบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
0600300460 สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ราชบุรี
0600399998 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ