2100200000 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200001 สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200002 กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200003 กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200004 กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200005 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200006 กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สป.สาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200007 กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200008 กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200009 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200010 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200011 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200012 สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200013 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
2100200014 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200015 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200016 กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200017 กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200018 กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ สป.สาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200019 สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200020 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200021 กลุ่มสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจฯ สป.สาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200022 กลุ่มการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200023 กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200024 สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200025 สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย สป.สาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200026 สำนักงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สป.สาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200027 สำนักบูรณาการงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข สป.สาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200028 ส่วนภูมิภาค (สปภ.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200029 สนง.บริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สป.สาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200030 สถาบันพระบรมราชชนก (สบช) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200031 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200032 กลุ่มงานแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200033 กลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200034 กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200035 กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200036 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
2100200037 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพฯ
2100200038 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี
2100200039 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
2100200040 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท สระบุรี
2100200041 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
2100200042 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข นนทบุรี
2100200043 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี
2100200044 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
2100200045 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
2100200046 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
2100200047 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
2100200048 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
2100200049 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี
2100200050 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
2100200051 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น
2100200052 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
2100200053 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม
2100200055 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
2100200056 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
2100200057 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
2100200058 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
2100200059 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์
2100200060 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
2100200061 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก
2100200062 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
2100200063 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ราชบุรี
2100200064 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
2100200065 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
2100200066 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี
2100200067 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
2100200068 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
2100200069 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
2100200070 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
2100200071 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
2100200072 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง
2100200073 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา
2100200074 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
2100200076 สำนักงานสาธารณสุข สมุทรปราการ สมุทรปราการ
2100200077 โรงพยาบาลสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2100200078 สำนักงานสาธารณสุข นนทบุรี
2100200079 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี
2100200081 สำนักงานสาธารณสุข ปทุมธานี ปทุมธานี
2100200082 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี
2100200083 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2100200084 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
2100200085 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา
2100200086 สำนักงานสาธารณสุข อ่างทอง
2100200087 โรงพยาบาลอ่างทอง
2100200088 สำนักงานสาธารณสุข ลพบุรี
2100200089 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี
2100200090 โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี
2100200091 สำนักงานสาธารณสุข สิงห์บุรี
2100200092 โรงพยาบาลสิงห์บุรี
2100200093 โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี
2100200094 สำนักงานสาธารณสุข ชัยนาท
2100200095 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท
2100200096 สำนักงานสาธารณสุข สระบุรี
2100200097 โรงพยาบาลสระบุรี
2100200098 โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี
2100200099 สำนักงานสาธารณสุข ชลบุรี
2100200100 โรงพยาบาลชลบุรี
2100200101 สำนักงานสาธารณสุข ระยอง
2100200102 โรงพยาบาลระยอง
2100200103 สำนักงานสาธารณสุข จันทบุรี
2100200104 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
2100200105 สำนักงานสาธารณสุข ตราด
2100200106 โรงพยาบาลตราด
2100200107 สำนักงานสาธารณสุข ฉะเชิงเทรา
2100200108 โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา
2100200109 สำนักงานสาธารณสุข ปราจีนบุรี
2100200110 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ปราจีนบุรี
2100200111 สำนักงานสาธารณสุข นครนายก
2100200112 โรงพยาบาลนครนายก
2100200113 สำนักงานสาธารณสุข สระแก้ว
2100200114 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
2100200115 สำนักงานสาธารณสุข นครราชสีมา
2100200116 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
2100200117 สำนักงานสาธารณสุข บุรีรัมย์
2100200118 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
2100200119 สำนักงานสาธารณสุข สุรินทร์
2100200120 โรงพยาบาลสุรินทร์
2100200121 สำนักงานสาธารณสุข ศรีสะเกษ
2100200122 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
2100200123 สำนักงานสาธารณสุข อุบลราชธานี
2100200124 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
2100200125 สำนักงานสาธารณสุข ยโสธร
2100200126 โรงพยาบาลยโสธร
2100200127 สำนักงานสาธารณสุข ชัยภูมิ
2100200128 โรงพยาบาลชัยภูมิ
2100200129 สำนักงานสาธารณสุข อำนาจเจริญ
2100200130 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
2100200131 สำนักงานสาธารณสุข หนองบัวลำภู
2100200132 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
2100200133 สำนักงานสาธารณสุข ขอนแก่น
2100200134 โรงพยาบาลขอนแก่น
2100200135 โรงพยาบาลสิรินทร ขอนแก่น
2100200136 สำนักงานสาธารณสุข อุดรธานี
2100200137 โรงพยาบาลอุดรธานี
2100200138 สำนักงานสาธารณสุข เลย
2100200139 โรงพยาบาลเลย
2100200140 สำนักงานสาธารณสุข หนองคาย
2100200141 โรงพยาบาลหนองคาย
2100200142 สำนักงานสาธารณสุข มหาสารคาม
2100200143 โรงพยาบาลมหาสารคาม
2100200144 สำนักงานสาธารณสุข ร้อยเอ็ด
2100200145 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
2100200146 สำนักงานสาธารณสุข กาฬสินธุ์
2100200147 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
2100200148 สำนักงานสาธารณสุข สกลนคร
2100200149 โรงพยาบาลสกลนคร
2100200150 สำนักงานสาธารณสุข นครพนม
2100200151 โรงพยาบาลนครพนม
2100200152 สำนักงานสาธารณสุข มุกดาหาร
2100200153 โรงพยาบาลมุกดาหาร
2100200154 สำนักงานสาธารณสุข นครพิงก์ เชียงใหม่
2100200155 โรงพยาบาลนครพิงก์ เชียงใหม่
2100200156 สำนักงานสาธารณสุข ลำพูน
2100200157 โรงพยาบาลลำพูน
2100200158 สำนักงานสาธารณสุข ลำปาง
2100200159 โรงพยาบาลลำปาง
2100200160 สำนักงานสาธารณสุข อุตรดิตถ์
2100200161 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
2100200162 สำนักงานสาธารณสุข แพร่
2100200163 โรงพยาบาลแพร่
2100200164 สำนักงานสาธารณสุข น่าน
2100200165 โรงพยาบาลน่าน
2100200166 สำนักงานสาธารณสุข พะเยา
2100200167 โรงพยาบาลพะเยา
2100200168 โรงพยาบาลเชียงคำ พะเยา
2100200169 สำนักงานสาธารณสุข เชียงราย
2100200170 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย
2100200171 สำนักงานสาธารณสุข แม่ฮ่องสอน
2100200172 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
2100200173 สำนักงานสาธารณสุข นครสวรรค์
2100200174 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
2100200175 สำนักงานสาธารณสุข อุทัยธานี
2100200176 โรงพยาบาลอุทัยธานี
2100200177 สำนักงานสาธารณสุข กำแพงเพชร
2100200178 โรงพยาบาลกำแพงเพชร
2100200179 สำนักงานสาธารณสุข ตาก
2100200180 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก
2100200181 โรงพยาบาลแม่สอด ตาก
2100200182 สำนักงานสาธารณสุข สุโขทัย
2100200183 โรงพยาบาลสุโขทัย
2100200184 โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
2100200185 สำนักงานสาธารณสุข พิษณุโลก
2100200186 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
2100200187 สำนักงานสาธารณสุข พิจิตร
2100200188 โรงพยาบาลพิจิตร
2100200189 สำนักงานสาธารณสุข เพชรบูรณ์
2100200190 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
2100200191 สำนักงานสาธารณสุข ราชบุรี
2100200192 โรงพยาบาลราชบุรี
2100200193 โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี
2100200194 โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี
2100200195 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ราชบุรี
2100200196 สำนักงานสาธารณสุข กาญจนบุรี
2100200197 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี
2100200198 โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี
2100200199 สำนักงานสาธารณสุข สุพรรณบุรี
2100200200 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
2100200201 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี
2100200202 สำนักงานสาธารณสุข นครปฐม
2100200203 โรงพยาบาลนครปฐม
2100200204 สำนักงานสาธารณสุข สมุทรสาคร
2100200205 โรงพยาบาลสมุทรสาคร
2100200206 สำนักงานสาธารณสุข สมุทรสงคราม
2100200207 โรงพยาบาลบัวใหญ่ นครราชสีมา
2100200208 สำนักงานสาธารณสุข อ.สีคิ้ว นครราชสีมา
2100200209 สำนักงานสาธารณสุข อ.แม่สอด ตาก
2100200210 สำนักงานสาธารณสุข อ.ภูเขียว ชัยภูมิ
2100200211 สำนักงานสาธารณสุข อ.พล ขอนแก่น
2100200212 สำนักงานสาธารณสุข อ.ฝาง เชียงใหม่
2100200213 สำนักงานสาธารณสุข อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2100200214 สำนักงานสาธารณสุข อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช
2100200216 สำนักงานสาธารณสุข อ.เบตง ยะลา
2100200217 สำนักงานสาธารณสุข อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
2100200218 โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า สมุทรสงคราม
2100200219 สำนักงานสาธารณสุข เพชรบุรี
2100200220 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี
2100200221 สำนักงานสาธารณสุข ประจวบคีรีขันธ์
2100200222 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
2100200223 สำนักงานสาธารณสุข นครศรีธรรมราช
2100200224 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
2100200225 สำนักงานสาธารณสุข กระบี่
2100200226 โรงพยาบาลกระบี่
2100200227 สำนักงานสาธารณสุข พังงา
2100200228 โรงพยาบาลพังงา
2100200229 โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา
2100200230 สำนักงานสาธารณสุข ภูเก็ต
2100200231 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2100200232 สำนักงานสาธารณสุข สุราษฎรธานี สุราษฎร์ธานี
2100200233 โรงพยาบาลสุราษฎรธานี สุราษฎร์ธานี
2100200234 โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
2100200235 สำนักงานสาธารณสุข ระนอง
2100200236 โรงพยาบาลระนอง
2100200237 สำนักงานสาธารณสุข ชุมพร
2100200238 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร
2100200239 สำนักงานสาธารณสุข สงขลา
2100200240 โรงพยาบาลสงขลา
2100200241 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา
2100200242 สำนักงานสาธารณสุข สตูล
2100200243 โรงพยาบาลสตูล
2100200244 สำนักงานสาธารณสุข ตรัง
2100200245 โรงพยาบาลตรัง
2100200246 สำนักงานสาธารณสุข พัทลุง
2100200247 โรงพยาบาลพัทลุง
2100200248 สำนักงานสาธารณสุข ปัตตานี
2100200249 โรงพยาบาลปัตตานี
2100200250 สำนักงานสาธารณสุข ยะลา
2100200251 โรงพยาบาลยะลา
2100200252 โรงพยาบาลเบตง ยะลา
2100200253 สำนักงานสาธารณสุข นราธิวาส
2100200254 โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
2100200255 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นราธิวาส
2100200256 สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพฯ
2100200257 โรงพยาบาลชุมชนภูเขียว ชัยภูมิ
2100200258 สำนักงานสาธารณสุข อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2100200259 โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
2100200261 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200262 สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
2100200263 สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรุงเทพฯ
2100200264 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
2100200265 โรงพยาบาลบึงกาฬ
2100200266 สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย สป.สาธารณสุข นนทบุรี
2100200267 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
2100200269 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี
2100200270 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
2100200271 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
2100200284 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2100200285 โรงพยาบาลนางรอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บุรีรัมย์
2100299998 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ