วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับส่วนราชการ เกี่ยวกับผู้ขายกลุ่ม 2000 – บุคคลธรรมดา (16 ก.พ. 2548)


           ขอให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย กลุ่ม 2000 – บุคคลธรรมดา ว่าได้แก้ไขฟิลด์เลขที่ประจำตัวผู้เสีย
ภาษีและฟิลด์คำที่ใช้ค้นหาเป็นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) แล้วหรือไม่ เนื่องจากจะมีผลกระทบในการค้นหา
ข้อมูลผู้ขาย ซึ่งจะต้องใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนในการค้นหา ตัวอย่างเช่น ใน Excel Loader แบบฟอร์ม บส.01
กรณีผู้ขายเป็นกลุ่ม 2000 – บุคคลธรรมดา ช่องที่ให้ระบุผู้ขาย (รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี) ขณะนี้ต้องระบุเป็นเลขที่บัตร
ประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ซึ่งหากส่วนราชการยังไม่ได้แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขายที่ฟิลด์เลขที่ประจำตัวผู้ภาษี และคำที่
ใช้ค้นหาเป็นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ส่วนราชการจะไม่สามารถโหลดแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบได้

           ส่วนราชการที่จะสร้างข้อมูลหลักผู้ขายกลุ่ม 2000 – บุคคลธรรมดา ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายโดยละเอียดว่า
ข้อมูลของผู้ขายรายดังกล่าวได้ถูกสร้างขึ้นในระบบแล้วหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีมีผู้ขายซ้ำกันในระบบ โดยการ
ค้นหาข้อมูลผู้ขายในระบบ ให้ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

           ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
           ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาด้วยเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
           ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาด้วยชื่อผู้ขาย

           เมื่อค้นหาตามขั้นตอนทั้งสามขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่พบข้อมูลของผู้ขาย จึงดำเนินการสร้างข้อมูลผู้ขายใหม่
ขึ้นในระบบต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่าเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีและคำที่ใช้ค้นหา ยังไม่ได้แก้ไขเป็นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ขอส่วนราชการโปรดแจ้งให้คลังจังหวัดดำเนินการแก้ไขโดยด่วน