รายชื่อส่วนราชการ 19 หน่วยงาน ที่สามารถเรียกรายงาน ZGL_MVT_MONTH ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป (4 ธ.ค. 2550)
 

          ส่วนราชการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถเรียกรายงาน ZGL_MVT_MONTH ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำกระดาษทำการ ตามหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ ว 409 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549    

          หมายเหตุ: แก้ไขจากเดิมที่เคยแจ้งให้เรียกรายงานได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2550      

ลำดับที่

รหัสหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

1

0102

กรมประชาสัมพันธ์

2

0205

กองทัพเรือ

3

0306

กรมสรรพสามิต

4

0307

กรมสรรพากร

5

0603

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

6

0704

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

7

0705

กรมประมง

8

0709

กรมวิชาการเกษตร

9

0804

กรมการขนส่งทางบก

10

0806

กรมทางหลวง

11

0807

กรมทางหลวงชนบท

12

1503

กรมการปกครอง

13

1603

กรมคุมประพฤติ

14

1607

กรมราชทัณฑ์

15

2103

กรมการแพทย์

16

2507

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

17

2509

สำนักงานอัยการสูงสุด

18

A002

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

19

A006

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา