การตั้งค่า ActiveX Control เพื่อใช้งานระบบ Web Online (12 มี.ค. 2553)
 

        กรณีเข้าใช้งานระบบ Web Online ผ่าน Internet Token key ด้วย URL: https://webonlineinter.gfmis.go.th แล้วไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ตรวจสอบดังนี้

        1. สังเกตว่าหน้าจอมี Tab สีเหลืองแสดงข้อความ “Internet Explorer has blocked this site from using an ActiveX control in an unsafe manner. As a result, this page might not display correctly” ดังรูปหรือไม่

WebPage.jpg

        2. หากมี Tab สีเหลืองแสดงข้อความดังรูปที่ 1 ให้ดำเนินการตั้งค่า ActiveX Control ตามขั้นตอนดังนี้
            2.1 ในส่วนของ Menu bar ให้เลือกที่ Tools -> Internet Options

WebPage.jpg

            2.2 คลิกที่ Securities Tab -> Trust site -> Customs Level

WebPage.jpg

            2.3 จากนั้น ให้ตั้งค่า ActiveX Control ตามรูป

WebPage.jpg

WebPage.jpg

WebPage.jpg

            2.4 หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK แล้วให้ปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) จากนั้นเปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) ใหม่แล้วทำการล็อกอินเข้าระบบอีกครั้ง