หมายเลขโทรศัพท์ 0 2684 4444 สำหรับติดต่อ GFMIS Helpdesk ยกเลิกการใช้บริการ (12 ก.พ. 2556)
 

        - ติดต่อ GFMIS Helpdesk สำหรับสอบถาม หรือแจ้งปัญหา กรุณาติดต่อ หมายเลข 0 2640 0255

        - ติดต่อหน่วยงานระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง กรุณาติดต่อหมายเลข 0 2298 6340 - 43