รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (14 ต.ค. 2556)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังนี้

         รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
         รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
         รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557